2021Tyt Sınavı Soruları Yorumları

Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hazırlanan 2021 TYT yorumları aşağıdaki gibidir: 
 

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. 
 


TYT 2020’de olduğu gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu sene de kullanıldığı görüldü. 
 
Soruların geçen sene ile kıyaslandığında aynı formatta ve aynı zorluk derecesinde olduğunu belirten uzmanlar birçok öğrencinin süreyi yetiştirmekte zorlandığını söyledi. Bu sınavda da analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşılmıştır. 
 
Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Öğrencilerin genel olarak Türkçe ve matematik sınavında süreyi ayarlamakta zorlandıkları gözlemlenmiştir.  
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK 
2021 Temel Yeterlilik Sınavı’nın Türkçe soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi soruları 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 cümle ögesi ve 1 karma sözcük türünden oluşmuştur. 
 
Paragraf sorularını oluşturan metinlerin seçiminde yine çok titiz davranıldığı, öğrencinin farklı türdeki metinlerle sınandığı; sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerin de yer aldığı görülmüştür. 
 
Özellikle son yıllarda olumlu köklü paragraf (beklenir, örtüşür, söylenebilir…) soruların sayısının bir hayli artması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
 
SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN TARİH 
Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. 
 
Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Tarih soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf kazanımlarından 2 soru, 10. sınıf kazanımlarından 1 soru, 12. sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. 
 
Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.  
 
COĞRAFYA 
2021 TYT Coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Müfredat dışı bir soru yoktur. 
 
TYT’de her yıl sorulan doğal afetler konusu yine sorulmuştur. Uzun zamandır sorulmayan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konusundan bir soru gelmiştir. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. 
 
Ancak ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.  
 
FELSEFE 
Ortak sorular 10. sınıf müfredatından olup din kültürü yerine sorulan sorular da 11. sınıf müfredatından sorulmuş. 
 
Genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Bir soruda öğrencilerin bilgisi sorgulanmış, dolayısıyla bu soru öğrenci için zorlayıcı olabilir. Sınavın felsefe adına genel olarak zorluk derecesi orta düzeydedir.  
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, tarihsel bir kişinin adı sorulmuştur. İki soru ayetlerin yorumlanması, iki soru da dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması şeklinde olmuştur. 
 
MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU
2021 TYT Matematik sınavı son üç yılı andıran ezberden uzak, okuduğunu anlayan temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacaktır. 
 
Ancak öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, bu yılki sınavın 2020 TYT sınavına göre matematik soruları zorlayıcı, geometri soruları daha yapılabilir düzeydedir. 
 
Bazı derslerin sorularının da zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecektir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Bu sınav sorularına sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacaktır. 
 
FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR 
Bilfen Liseleri fizik bölümü olarak 2021 TYT sorularını incelediğimizde yaşam temelli soruları ÖSYM çok güzel bir şekilde kullanmaya devam etmiştir. 
 
Fizik soruları; yine, kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Müfredatın dışında bir soru ile karşılaşılmamıştır. 
 
7 sorunun üçü 9. sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10. sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıkmıştır. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalınmıştır. 
 
Optik sorusu dışındaki soruların öğrencilerin sene içinde birçok kez karşılaştıkları normal düzeyde sorulardan oluştuğu görülmüştür. Burada optik sorusu hakkında bir parantez açmak gerekir, bu sorunun AYT’ de beklenebilecek zorlukta ve seçici bir soru olduğunu söyleyebiliriz.  
 
KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ 
2020 - 2021 öğretim yılı sonunda 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan TYT sınavında kimya sorularının, 9. ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülmektedir. 
 
9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. Sorular, bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. İşlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru bulunmaktadır. 
 
Kimya soruları müfredata uygun olup daha önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorulardan oluşmaktadır. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınavdır. 
 
 BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN 
2021 TYT sınavında biyoloji dersinden sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir. 
 
9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 
 
Bazı soruların geçmiş yıllarda üniversite seçme sınavında sorulan sorularla ve MEB’in yayımladığı kazanım testleri sorularıyla benzerlik gösterdiği görülmüştür. 
 
Öğrencilerimizin okulda girdikleri deneme sınavlarında gördükleri soru tipleri ile gerçek sınavda da karşılaşmaları onların sınav heyecanlarını yenmesine katkı sağladığı gözlenmiştir. Soruların sınıflara ve konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
 
 9. SINIF  
1. Soru: Canlıların Temel Bileşenleri-Trigliserit 
2. Soru: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması – Sınıflandırma Basamakları 
3. Soru: Hücre-Hücre zarı yapısı  
 
10. SINIF 
1. Soru: Hücre Bölünmeleri-Mayoz bölünme 
2. Soru: Kalıtım- Soyağacı 
3. Soru: Ekosistem Ekolojisi-Besin Ağı

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.