17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede önemli bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm öğretmenler okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacak. 

Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır. Değerlendirmelerde 50 adet kritere bakılacaktır. O kriterleri görmek için tıklayınız

İŞTE YÖNETMELİĞİN O HÜKÜMLERİ 
Değerlendirme ölçütleri MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. 

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3'te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir. 

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur. 
(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır. 
 (5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük MADDE 65 - (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.memurlar.net
MEB, öğretmen atama işlemlerini illere havale etmek yönündeki isteğini ilk olarak geçen yıl gündeme getirmişti. Ancak eğitim paydaşlarının talebi doğrultusunda bunu uygulamaya koymadı. 

Ancak, 17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan MEB atama yönetmeliğinin geçici 7. maddesine göre, dersane öğretmenleri illerde kurulacak komisyonlar marifetiyle atanacak. 

DERSANE ÖĞRETMENLERİ İÇİN YAPILAN YENİ BELİRLEMELER 
1- 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl çalışma şartı kesintisiz aranmayacak. 
2- Sadece belirlenen yerlerde açık olan branşlara atama yapılacak. Yani dersanelerdeki tüm öğretmenler atanmayacak. Yönetmelikte ve kanunda yer alan hüküm şu şekildedir: "Belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadroları ile diğer hususlara yer verilir." 
 3- İllerde, sözlü işlemlerini yapmak için komisyon kurulacaktır. Bu komisyona müdürler katılacaktır. 4- Toplam beş alanda sözlü sınav yapılacak. 

Özel alan bilgisi ve Pedagojik formasyon alanlarındaki soruların ağırlığı yüzde 35'er olacaktır. Genel kültür, Genel yetenek, Eğitim yönetimi alanındaki soruların ağırlığı %10'ar olacaktır. 5- MEB'in öğretmen kadrosuna atanacak dersane öğretmeni, sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmayacaktır. 

İŞTE YÖNETMELİKTE YER ALAN MADDE 
Eğitim personelinin öğretmenliğe atanmaları GEÇİCİ MADDE 7 - (1) 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan, KPSS'den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, yapılacak duyuru üzerine 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmak için başvuruda bulunabilir. 

 (2) Duyuruda; başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi, sözlü sınav değerlendirme formu, kadro ve ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadroları ile diğer hususlara yer verilir. 

 (3) Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla illerde sözlü sınav komisyonu kurulur. Sözlü sınav komisyonu; il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden birer şube müdüründen oluşur. 

Aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir. 

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz. 

 (5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür. 

(6) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır: a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, b) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak, c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. 

(7) Sözlü sınavda adaylar; a) Özel alan bilgisi, b) Pedagojik formasyon, c) Genel kültür, ç) Genel yetenek, d) Eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler, yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yapılacak değerlendirmede (a) ve (b) bentlerinin her birinin puan ağırlığı yüzde otuz beş, (c), (ç) ve (d) bentlerinin her birinin puan ağırlığı ise yüzde ondur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 

(8) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş gün içinde, il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla, sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar en geç beş gün içinde ilgililere bildirilir. 

(9) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kontenjan dahilindeki öğretmen kadrolarına atanır. Adayların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

5580 SAYILI KANUNUN EK 1. MADDESİ HÜKMÜ ŞU ŞEKİLDEDİR: 
Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. 

Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez..mebpersonelleri.net/
Toyota, artık gelenekselleşen “23 Nisan Toyota Çocuk Şenliği ve Test Sürüş Günleri” ile tüm çocukları ve ailelerini 18-26 Nisan tarihleri arasında tüm Türkiye’ye yayılmış Toyota plazalara davet ediyor. 

Toyota, çocuklar için eğlence dolu etkinlikler ve ikramlar hazırlarken, ebeveynleri de son model Toyota’ları test etme imkanı bulacaklar. 18-26 Nisan tarihleri arasında test sürüşüne katılanlar arasından 1 kişi de noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 1 adet Yaris 1.0 benzinli modelini kazanma şansını elde edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl farklı etkinlikler ile kutlayan Toyota yine çocukları unutmadı. 

Toyota plazalarda, anne babalar en yeni Toyota’ları test ederken, çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ve eğlence içinde kutlayacaklar. 18-26 Nisan tarihleri arasında Toyota plazalara gelen çocuklar yüz boyama, resim çalışmaları ve farklı oyunlar oynayarak gönüllerince bir gün geçirecekler. 

Çocuklara bu anlamlı günde ayrıca çeşitli hediyeler de verilecek. Çocuklar bayramlarını gönüllerince kutlarken, aileleri de Toyota modellerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar. 18-26 Nisan tarihleri arasında Toyota’ları test edenler arasından 1 kişi de yapılacak çekiliş ile Yaris 1.0 benzinli modeli kazanabilecek. 

Toyota’lar ile test sürüşünü gerçekleştiren 18 yaşından büyükler kendilerine verilecek kupondaki şifreyi ve bilgilerini "toyotada23nisan.com" web sitesine girerek çekilişe katılmaya hak kazanacaklar. Toyota CRM sistemine kaydı yapılan, cep telefonu bilgileri alınan müşterilerin sadece bir kez çekilişe katılma hakkı bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlanan PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'na göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 13 Haziran 2015'de saat 14.00'te, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. 

5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvuruları, 20-30 Nisan 2015 tarihlerinde alınacak. 8'inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS'ye katılmayacaklar, sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. 

Sınava başvuru için öğrenci velisinin, kılavuz ekinde yer alan "ailenin maddi durumunu gösterir beyanname" ve "2015 PYBS Başvuru Formunu" doldurarak okul müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. 

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında, sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla, Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak. 

Parasız yatılılık veyabursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrencilerden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri, 3-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak yatılılık ve bursluluk tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öğrenciler, bu haklarından yararlanamayacaklar.haber7
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı, Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 

Yeni düzenlemeyle rotasyondan eş durumu atamalarına, öğretmenlere ek hizmet puanı teşvikinden aday öğretmenliğe getirilen performans sürecine kadar, birçok yenilik getiriliyor 
KPSS İLE ÖĞRETMEN ALIMINDA TERCİH SAYISI 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, yürürlükteki yönetmelikte öğretmenliğe ilk atamada tercih sayısının 25 olduğunu hatırlatan Aydoğdu, yeni düzenlemeyle tercih sayısının 40'a çıkarıldığını bildirdi. 

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNE SINAVLA DEĞİL HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATAMA YAPILACAK 
Fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen alımında, daha önce sınav yapıldığını dile getiren Aydoğdu, "Artık, fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen atamalarında hizmet puanı üstünlüğünü esas alacağız. 

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine de değerlendirme formu üzerinden uygulama sınavı yapacağız" dedi. 

TAKVİYE KURSTA GÖREV ALANA EK HİZMET PUANI Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ilişkin de önemli değişiklik yapılacağını söyleyen Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra, öğretmen orada kalırsa, onlara da ek hizmet puanı vereceğiz. 

Burada öğretmenin, birinci yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü yıl için ise yüzde 100 hizmet puanı artırılacak. Bu özellikle puanı yüksek olan okullarda, görev yapan öğretmenlerimize avantaj sağlayacak. Öğretmenlerimizi bu şekilde taltif ve teşvik edeceğiz. Bir öğretmen, fen veya sosyal bilimler lisesine atanmak isterse de bu bir avantaj olacak. 

Ayrıca, okullarda verilen destek kurslarında görev alan öğretmenlerimize de her ay için 0,5 hizmet puanı vereceğiz. Böylece bir öğretmen 8 ay bu takviye kurslarında görev alırsa 4 puan alacak." 

8 YIL GÖREV YAĞAN ROTASYONA TABİ TUTULACAK Rotasyon kademeli olacak Şehit ve gazi yakını öğretmenleri, engelli öğretmenleri ve özel eğitim okullarındaki öğretmenleri rotasyondan muaf tutacaklarını da açıklayan Aydoğdu, 30 Eylül itibarıyla aynı okulda 8 yıl görev yapan öğretmenlerin rotasyona tabi tutulacağını kaydetti. 

Rotasyonu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulamaya başlayacaklarını ifade eden Aydoğdu, sınıf öğretmenlerinin 8 yıllık görev süresini doldursa bile, aynı sınıf ve şubelerine devam etmeleri şartıyla, öğrencilerini 4. sınıftan mezun edene kadar o okulda kalacağını bildirdi. 

Eşi ve çocuğu ölen öğretmene tayin kolaylığı Aydoğdu, eşi ve çocuğu ölen öğretmenlerin, ölüm tarihinden; eşi emekli olanların ise eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, eşinin ikamet ettiği yere tayin isteyebileceğini anlattı. 

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, görevli öğretmenlere de bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme imkanı getirdiklerini anlatan Aydoğdu, bu öğretmenlere öncelik vereceklerini ancak bunlardan zorunlu hizmetini yapmayanların, zorunlu çalışma yükümlüğü bulunan illere tayinlerini istemelerini sağlayacaklarını ifade etti. 

DERSANE ÖĞRETMENLERİ BAŞVRULARINI TEMMUZ AYINDA YAPACAK 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda, dershanelerde görev yapan öğretmenlerin MEB'de istihdamına ilişkin de geçici bir madde düzenlendiğini anımsatan Aydoğdu, bu öğretmenlerin başvurularını 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacağını hatırlattı.mebpersoneleri.net

Eğitim bölümünde en dikkat çeken unsur, liselerde son iki sınıfın, "yüksek öğretime hazırlık" sistemine dahil edilmesi oldu. Bu unsur, üniversite sınavının kaldırılmasına yönelik adım olarak yorumlandı. 

Ayrıca, ana okulları dahil, tüm okulların "tam gün" yapılması da hedefler arasında yer aldı. Bildirgenin eğitim bölümünde öne çıkan unsurlar şöyle; 

LİSEDE SON İKİ SINIF "YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ" SINIFI OLACAK 
AKP Bildirgesinde, her türdeki lisede, 11'inci ve 12'inci sınıfların, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapmasını sağlayacak veya bir mesleğe hazırlayacak derslerden oluşan modüller halinde düzenleneceği yer aldı. 

ÜNİVERSİTE SINAVI DA DEĞİŞECEK; ÜNİVERSİTELERE TEOG BENZERİ SINAV SİSTEMİ GELİYOR 
 Bildirgede, lisedelerdeki bu yeni sisteme bağlı olarak, üniversite sınavının da değişeceğinin ipucu verildi. Bildirgede, "Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz" denildi. Böylece, üniversitelerde de, liselere geçiş sınavında (teog) olduğu gibi, çoklu sınav sistemi getirilecek. 

TÜM ÖĞRETMENLERE ALAN SINAVI GELİYOR Bildirgede, KPSS'de bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacağı vaadi de yer aldı. Daha önce sadece 16 alanda, alan sınavı yapılıyordu. Bu sayı, 109 alanın tümüne yaygınlaştırılacak. Böylece öğretmenler atanmak için kendi alanı dışında sınava girmeyecek. 

EĞİTİME "KALİTE ENDEKSİ GELİYOR Bildirgede, 'Eğitim Kalite Endeksi' hazırlanacağı, bu endeks aracılığıyla sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye'nin eğitim kalitesi haritasının ortaya çıkarılacağı ifade edildi. Bu harita aracılığıyla, Türkiye'deki okul türleri ve bölgeler arasındaki "başarı farklılıklarının" azaltılması planlanıyor. 

ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK Öğretmen eğitimi konusunda, "ulusal öğretmen strateji belgesi" hazırlanması öngörülüyor. 

EĞİTİM FAKÜLTESİNE "ÇİFT ANA DAL" İMKANI 
Bildirgede, eğitim fakültelerinin müfredatının yenilenmesi ve yeniden yapılandırılmaları de yer aldı. Ayrıca, Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlanması da planlanıyor. 

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN" OLMASIN DİYE... 
 Bildirgede, ileride atanamayan öğretmen sıkıntısının yaşanmaması için, yeni önlemler alınacağı da vaadedilerek, "Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz" ifadesi yer aldı. 

OKUL BÜTÇELERİ, İLÇELERE DEĞİL, DOĞRUDAN OKULA VERİLECEK 
Mevcut sistemde, okulların bütçeleri ilçelere veriliyor, buradan okullara dağıtılıyordu. AKP bildirgesinde, bu sistemden vazgeçileceği, bütçenin, öğrenci sayısı da göz önöne alınarak, doğrudan okula verileceği vaat ediliyor. Bildirgede bu durum, "İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" ifadesi ile açıklanıyor. 

OKUL ÖNCESİ DAHİL, TÜM OKULLARA "TAM GÜN EĞİTİM" HEDEFİ 
AKP bildirgesinde, okul öncesi dahil, okullarda ikili öğretime son verilmesi, tam güne geçilmesi hedefi de yer aldı. 

İMKANI OLMAYAN AİLELER İÇİN, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TEŞVİKİ GELİYOR 
Bildirgede, erişim imkanına sahip olmayan aileler için, çocuklarının okul öncesi eğitim teşviki de bildirgede yer aldı. YÖK YASASI DEĞİŞİYOR Bildirgede, YÖK yasasının da değişeceği, "üniversite özerkliğini odağına alan" yeni bir "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanacağı da vaat edildi. 

ÜNİVERSİTELERE "KATEGORİ" GELİYOR; ÖZERKLİK DURUMU, ÜNİVERSİTENİN KATEGORİSİNE BAĞLI OLACAK 
Üniversitelere "kategori" sistemi getiriliyor. Kategoriler, "öğretim üyesi yetiştirme" ve araştırma altyapılarını dikkate alarak belirlenecek. Kategorilere göre, özerklik düzeyi de farklılaşacak. Üniversitelere bütçeleri de, kategorilerine bakılarak verilecek. 

YENİ ÜNİVERSİTE KURULMASINA KRİTER GELİYOR 
Yeni kurulacak üniversite ve fakülteler için yeni kriterler geliyor. Yeni üniversite kurulmasına; -öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile, -kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranlarına bakılarak karar verilecek. 

ÜNİVERSİTELER İHTİSASLAŞACAK 
Üniversitelerin ihtisaslaşmasının teşvik edilmesi de gündemde. Bildirgede, "Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz" denildi. 

YABANCI ÜNİVERSİTELER, TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREBİLECEK  
Oxford, Sorbonne, Cambridge, El Ezher gibi yabancı yüksek öğretim kurumlarının, Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılıyor. Aynı şekilde, Türk üniversitelerinin de yurtdışında faaliyet göstermesine olanak sağlanacak. 

YABANCI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI TEŞVİK EDİLECEK Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için, "daha fazla yabancı öğrenci ve öğretim elemanı" teşvik edilecek. 

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA ÇİFT ANADAL YAPMA İMKANI Yükseköğretim öğrencilerine tanınan yan dal ve çift anadal yapma imkânı, mezunlar için de getirilecek. 

KAMU-ÖZEL ORTAK OKULLARI GELİYOR 
Bildirgede, kamu ve özel sektörün birlikte finanse edeceği okulların önü açılacağının da işareti verilerek, "eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız" denildi.hürriyet
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri, eğitim süreçlerine katkı sağlamaları için araç ve ekipman desteğine devam ediyor. 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, teknik eğitime destek vermek amacıyla 19 ilde, 20 okula 20 adet araç teslim etti. 15 Nisan Çarşamba günü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye konferans salonunda gerçekleşen törenle, Toyota Otomotiv Sanayi Genel Müdürü ve CEO’su Orhan Özer ve şirket üst yönetimi tarafından 15 Endüstri Meslek Lisesi ve 5 üniversite yetkilisine eğitim amaçlı kullanılacak araçlar teslim edildi. 

 Törende konuşma yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer, mesleki teknik eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla araç ve ekipman desteğini ulusal çapta yapılan bir faaliyete dönüştürdüklerini belirtti. 

Ana sorumluluk alanı “üretim” olan bir şirket olarak, bu konuda mesleki teknik eğitimlere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Özer, “Mesleki teknik eğitim kalitesini artırmaya ve öğrencilerimizin yeni teknolojiyi tanıyıp, daha iyi şartlarda uygulamalı eğitim almaları için verdiğimiz destek, bundan sonra da devam edecek” dedi. 

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Yalçın, törene katılan tüm okullar adına yaptığı konuşmada ise eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı Toyota Otomotiv Sanayi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederken, “Bu zamana kadar Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı’nın hazırlanması, öğrencilerimize staj imkânının sağlanması, araç - gereç tedariki ve teknik gezi gibi konularda desteğini esirgemeyen Toyota Otomotiv Sanayi’nin, eğitim - öğretim faaliyetlerine katkılarının bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. 

Törenin ardından okullardan gelen idareciler toplu halde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasını gezdiler. Öğrencilerin yeni teknoloji ekipmanlar ile pratik eğitim yaparak, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu yolla teknik mesleki eğitimin kalitesinin gelişmesini amaçlayan bu faaliyetlerin üçüncü ayağı 2016 yılında gerçekleşecek. 

 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı teknik eğitime katkı, 100’ün üzerinde araç, 1.000’e yakın motor ve şanzımandan oluşuyor. Şirket, sosyal sorumluluk anlayışı ve topluma katkı faaliyetleri çerçevesinde uygulamalı teknik eğitimin kalitesinin artmasına katkı konusunda verdiği desteği daha sonraki yıllarda da sürdürecek.
Her yıl farklı bir Yıldız Holding markası için üniversitelilerin geliştirdiği yaratıcı projelerin ödüllendirildiği yarışma platformu bizz@kampüs, bu yıl 4. kez öğrencilerle buluştu. 

2 Şubat- 20 Mart tarihleri arasında facebook/yildizkariyer üzerinden alınan başvurulara katılan takım sayısı 1.730’a ulaştı. 

Üçer kişilik takımlar halinde yarışmaya katılan 5.190 öğrenci, 8kek’e yenilik katacak fikirleriyle yarışıyor. 117 farklı üniversiteden başvuru aldı 117 farklı üniversitenin 2.-3.-4.sınıf ve yüksek lisans bölümlerine devam eden öğrenciler, takımlarını oluşturarak başvurularını yaptılar. 8kek ile ilgili bilgilendirilen takımlar, aldıkları bilgiler doğrultusunda gerçek bir marka için proje üretme deneyimi yaşayacak.

Fark yaratan projeler geliştiren ilk üç takım ödüllendirilecek. Kazanan proje sahipleri, kariyeri için güçlü bir adım atma şansını yakalarken sürpriz ödüllerin de sahibi olacak. Final Haziran ayında Jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan gruba 15.000 lira ödül verilecek. Ayrıca her üç grup da Yıldız Holding’de bir ay staj yapma imkanı kazanacak. 
Yıldız Holding İnsan Kaynakları, yarışmanın detaylarının paylaşılması için aralarında Boğaziçi, İstanbul Teknik, Marmara, ODTÜ, Koç, Sabancı, Bilkent, Çanakkale 18 Mart, Karadeniz Teknik, Selçuk, Kocaeli Anadolu gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu 26 üniversitede tanıtım toplantıları düzenledi. 

Bu toplantılar sayesinde binlerce üniversite öğrencisine ulaştı. Sosyal Medyada fark yarattı Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüzde, Bizz@kampüs de bu sene dijital kanallara ağırlık vererek 100.000 gence ulaştı. Sosyal medyanın gücünden yararlanarak 1730 takım başvurusu ile bir rekora imza attı.haber7

Bakan Nabi Avcı, İstanbul’da “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi”nin kapanış konferansına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Aday öğretmenlere ikinci bir şans Bakan Avcı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aday öğretmenlerle ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin ise şunları kaydetti:

 “Aday öğretmenler, bir yıl sonunda zaten bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlardı. Şimdi biz bu değerlendirmenin yazılı ve sözlü mülakat olarak nasıl yapılacağını, birinci yılın sonunda yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanlar daha önceki uygulamaya göre ayrılıyorlardı. 
Bu yönetmelikle ikinci bir imkân çıkarmış olduk. Yani birinci yılın sonunda yapılan değerlendirmenin sonunda 50 puan alan bir öğretmenimiz yapılacak değerlendirmeler sonucunda ikinci bir yıl tekrar staja alınıyor. 

İkinci yıl şansı verilmiş oluyor. İkinci yılda, okulda başarılı olamamıştır diye başka bir okulda başarılı olur düşüncesiyse bu yönetmelikle ikinci bir şans tanınmış oluyor, yapılan değişiklik bu.” MebPersonel
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 4’üncü sınıflara yeni bir ders konulacağını söyledi. 


Bakan Nabi Avcı, önümüzdeki yıl ilkokul 4’üncü sınıflara ’Yurttaşlık’ dersi verileceğini belirterek,“Okutacağımız yurttaşlık dersiyle ilgili kamuoyu tarafından özellikle değerlendirilmesinden sonra inşallah okutmaya başlayacağız” diye konuştu.haber7
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte, bundan böyle öğretmen adayları, performans değerlendirmesi ile yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak zorunda kalacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştirdi. Başbakanlık’a sunulan taslak yönetmeliğinin ayrıntılarına NTV ulaştı. 

Buna göre; ilk ataması yapılan aday öğretmenler, en az bir yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine alınacak. Bu değerlendirme müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından ilk dönemde bir, ikinci dönemde iki kez yapılacak. 

Nihai puanda 1. değerlendirmenin yüzde 10'u, ikincinin yüzde 30'u, üçüncü değerlendirmenin yüzde 60'ı dikkate alınacak. 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı olamayanlar öğretmenlik ünvanını kaybedecek ve memuriyet ile ilişiği kesilecek. Performans değerlendirmesini geçenleri yazılı ve sözlü sınav bekliyor. 

Bakanlıkça yapılacak yazılı sınavda Devlet Memurları Kanunu, bakanlık mezuatı ve öğretmenlik uygulamalarına ilişkin test tipi veya açık uçlu sorular sorulacak. Sözlü sınavda ise ifade ve iletişim kabiliyetleri sınanacak. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması 60 ve üzeri olan aday öğretmenlerin önündeki "aday" sıfatı kaldırılacak. 

Başarısız olanlar ise "aday öğretmen" sıfatıyla aynı ilde başka bir okulda görevlendirilecek, bir yılın sonunda yeniden değerlendirmeye alınacak. Yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse, yeni uygulama 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak.ntv
Sevgili Çocuklar, Sayın Veliler, Disney’in “6 Süper Kahraman” filmi Ülker’in çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesidir. 

Tüm biletler ücretsizdir. Tüm seansların biletleri 18 Nisan’da gişelerin açılmasından itibaren, seans sırasıyla dağıtılacaktır ve dağıtım, bilet tükenene kadar aralıksız devam edecektir. Biletlerimiz filmin gösterildiği salonların koltuk kapasitesiyle sınırlıdır. 

Rezervasyon yapılmamaktadır. Ebeveyn ya da refakatçi olmadan 7 yaş altında çocuklara bilet verilmez. Yetişkinler, filmi izlemeye, yanında çocuk olmadan giremez. Biletlerden çocuk sayısı kadar refakatçi istifade edebilir. Daha fazla çocuk izleyebilsin diye, bir çocuğa birden fazla velinin eşlik etmemesini rica ederiz. Bir refakatçi en fazla 5 çocuk için bilet alabilir. 
Bir refakatçi şayet çocuklar yanında değilse en fazla 5 çocuk için ve yalnızca nüfus cüzdanlarını göstererek bilet alabilir. Ebeveyn ya da refakatçinin 5’ten fazla bilet alabilmesi için talep edilen bilet sayısı kadar çocuğun yanınızda olması gerekir. 

Organizasyon ekibi şenlik boyunca gerek gördüğünde uygulamalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bilet aldığınız seansın saatinin üzerinde 20 dakika geçmesine rağmen seansa gelmemeniz halinde, salonun boş kalmaması için yerinize başka misafirlerimizi alabiliriz.
Milli Eğitim, bir türlü istenilen seviyeye getirilemeyen yabancı dil dersi sorununu çözmek için önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Eğitim çevrelerinde “devrim” gibi bir karar olarak konuşulan bu çalışmayla 5’inci sınıflar, yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Haftalık 35 ders saatinin 22-23 saati yabancı dile, 6 saati Türkçeye ayrılacak. Beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim-teknoloji, yazılım gibi dersleri öğrenciler almaya devam edecek. 
Yapılan çalışmaya göre esnek bir program hazırlandı. İlk etapta isteyen kolejler bunu uygulayabilecek, daha sonra projenin tüm devlet okullarına yaygınlaştırılması bekleniyor. Bakanlık bürokratlarının 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı ve hatta zaman zaman yurtdışında incelemede bulunduğu bu proje için akademisyenlerle görüşüldü, pedagoglardan görüş alındı. 

Ve yabancı dili öğretmek için en uygun yaş grubunun 11, yani 5’inci sınıf olduğuna karar verildi. Sistem, aslında geçmiş yıllarda bazı kolejlerde ve Anadolu liselerinde hayata geçirilen hazırlık sınıfı benzeri bir uygulama. Ortaokul 5’inci sınıflarda başlanacak sisteme göre öğrenciler en verimli çağında bir yabancı dili yoğun şekilde öğrenmiş olacak. 

Bakanlık, başta İngilizce olmak üzere diğer dillerde de eğitim yapılabileceğini belirtiyor. Yapılan çalışmaya göre, imam hatip ortaokulları da ilk sınıflarında dilerse Arapça hazırlık sınıfı yapacak. (Hürriyet)
İl Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılacağı bu seminerlerde yarışmaların aşamaları, konuları, Avrupa Birliği ile ilgili temel kavramlar, yarışma şartları, öğrencilerden oluşturulacak takımların seçimi, elemeler, yarışmaların organizasyonu ve büyük ödül olarak bir AB ülkesine gerçekleştirilecek çalışma ziyareti ile ilgili ayrıntılar uzmanlar tarafından anlatılacak. 

Ayrıca tüm Türkiye çapında gerçekleştirilecek resim, slogan ve kısa öykü yarışmaları hakkında da bilgi verilecek. Bilgi yarışmaları, yalnızca AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu 21 ildeki (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van) 1

0. sınıf öğrencilerini kapsarken, Türkiye çapında 81 ilde yapılacak resim yarışmasına 7. Sınıf; slogan yarışmasına 8. Sınıf; kısa öykü yarışmasına ise 9. sınıf öğrencileri katılabilecek. 
Büyük ödül bir AB ülkesine gezi MEB yarışmalarda tüm il birincilerini diz üstü bilgisayar, tüm il ikincilerini bisiklet ve tüm il üçüncülerini satrançla ödüllendiriyor. Ayrıca, yarışmaların Ulusal düzeyde birinci, ikinci ve üçüncüleri bir Avrupa Birliği ülkesine 5 günlük geziye katılmaya hak kazanacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Proje’nin hedefi; toplumda Avrupa Birliği’nin değerleri, politikalar ve temel kavramlar konusunda farkındalık oluşturarak ortaöğretim öğrencilerinin, eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının AB konusundaki bilgilerini artırmak. 

Eptisa Mühendislik liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülen ve iki yıl sürecek Projenin toplam bütçesi 3 milyon 256 bin Avro. Proje 2016 yılı sonunda tamamlanacak. Bilgilendirme Seminerleri’nin tarih ve yer bilgileri ekte görülebilir. Seminerler aşağıdaki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde 10.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.haber7

Dijital çağda hâlâ el yazısına ihtiyacımız var mı? Almanya’da şu sıralar bu sorunun cevabı aranıyor. 

Almanya'da el yazısının gelişimine dair yapılan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre sınıflarda her iki erkek öğrenciden ve her üç kız öğrenciden birinin akıcı ve okunur bir el yazısı konusunda ciddi problemleri bulunuyor. 

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Josef Kraus bunun nedeninin öğrencilerin motorik becerilerinin, bir başka deyişle el ve parmaklarının birlikte hareket etme eyleminin giderek kötüleşmesi olduğunu belirtiyor. Kraus'a göre sürekli bilgisayarla oynayan çocukların daha çok başparmakları hassaslaşmış. Ancak genel olarak çocuklar daha az kalemle yazı yazıyorlar ve el yazısı tekniğinin yerini dijital yöntemler alıyor. 

Kraus'a göre el yazısındaki gerilemeden politika ve pedagoji de sorumlu. Yazılı sınav yönteminden vazgeçilmesi ve bunun yerine çoktan seçmeli sınavların benimsenmesi Kraus'a göre bir sorun. Ayrıca ebeveynlerin de çocukların el yazısı konusunda becerilerini desteklemediklerini düşünüyor. 
YAZI KİŞİLİĞİN AYNASI 
Şu günlerde Almanya'da el yazısının tamamen kaldırılması tartışmaları gündemde. Eyalet hükümetleri en azından elle yazmanın daha kolay öğretileceği sistemleri deniyorlar.Şimdiye kadar çocuklar önce matbaa harflerini öğreniyorlar, ardından el yazısını kavrayarak kendilerine özgü yazım tarzları geliştiriyorlardı. 

Ancak artık bu dolambaçlı yolun terk edilmesi planlanıyor. Çocuklar matbaa harflerini andıran temel karakterlerleri öğrendikten sonra doğrudan harfleri birbirine bağlamayı ve akıcı bir biçimde yazmayı kavrayacaklar. 

CDU milletvekili Brunhild Kurth bu yönteme karşı çıkıyor. Kurth, okulların dijitalleşme karşısında çocukları kendi okunaklı ve özgün el yazılarını geliştirmeye daha fazla teşvik etmeleri gerektiğini söylüyor. Zira, Kurth'a göre el yazısı kişiliğin dışa yansımasını ifade etmesi bakımından oldukça büyük önem taşıyor. 

 YAZI DEVRİMLERİ 
El yazısı tarih boyunca teknolojik ve politik gelişmelerden etkilendi. 600 yıl boyunca Almanca konuşulan bölgelerde Almanlara özgü, kıvrımlı harfler kullanıldı. 1914 yılında ise okunması zor bu el yazısının yerine çok daha az kıvrımlı bir yazı biçimi olan ‘‘Sütterlin‘‘ getirildi. Sütterlin'le özgün Alman harfleri tarihe karıştı. 

 Nasyonal Sosyalizm dönemindeyse okunması çok daha kolay olduğundan okullarda Latin alfabesi öğretilmeye başlandı. Daha da geriye gidildiğinde asıl kırılma noktasının 1450'de Johannes Gutenberg'in matbaayı icat etmesiyle yaşandığı görülüyor. Günlük yaşamın her alanında çığır açan internet de hep bu Ortaçağ yazı devrimiyle karşılaştırılıyor. 

Nitekim bu sürecin de benzer sonuçları olabileceği öngörülüyor. Josef Kraus, el yazısına dijital yazı biçiminden daha az önem verilmesi halinde toplumsal bir bölünmenin yaşanabileceğinden endişe ediyor. Zira, eğitim seviyesi yüksek ailelerde ebeveynler genç nesilleri hala el yazısı tekniğiyle yetiştirmeye özen gösteriyor. 

DEFTER YERİNE TABLET? 
Hollanda'da ise eğitim politikacıları bir adım daha da ileri gitti. ''Steve Jobs Okulları'' adı verilen özel okullarda çocuklar dersleri kişisel bilgisayarlarında görüyorlar. Yazıyı da bilgisayarda yazıyorlar. 

Harfler ise yalnızca matbaa karakterleri olarak öğretiliyor. Almanların çoğu böyle bir uygulamaya karşı. Mart ayında Allensbach'da yapılan bir anketin sonuçlarına göre, katılımcıların üçte ikisi çocukların matbaa karakterlerinin yanı sıra el yazısını da öğrenmelerinin önemli olduğu görüşünde. 

DİJİTAL YAZININ TEHLİKELERİ 
Öte yandan Almanya'da internet ortamındaki etkisiyle tanınan siyasi oluşum Korsanlar Partisi, dijitalleşmedeki ilerlemeyle çocukların kendilerini sanal tehlikelere karşı koruma yetilerinin de geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor. 

Örneğin sanal ortamdaki kişisel belgelerin izlenmeye karşı şifrelenmesi gibi. Ne var ki elle yazı yazılmasının öğretilmesine Korsanlar da karşı değil. Partinin eğitim politikaları sözcüsü Michael Kitthaus'a göre yazı tekniği sadece kaleme bağlı olarak varlığını sürdürecek bir unsur. 

El yazısının varlığını daha ne kadar sürdüreceği tartışmaları yaşanırken, artık uzun uzun mektup yazma devrinin kapandığını da söylemek mümkün. Ancak buna karşın daha uzun yıllar kısa notları küçük kağıtlara kalemlerle yazmaya devam edeceğiz.DW Türkiye
Bakan Avcı, Öğrenciler, illa 'tatil' diyorsa TEOG sınavları vesilesiyle arkasından cumartesi ve pazar geldiği için zaten 5 gün var" dedi. 

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmak için kente gelen Avcı, gazetecilerin soruları yanıtladı. Avcı, bir gazetecinin " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ertesi günütatil olacak mı?" sorusunu, "Yönetmelik değişikliğinden sonra 23 Nisan tatil, 24 Nisan tatil değil. 

Öğrenciler, illa 'tatil' diyorsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları vesilesiyle arkasından cumartesi ve pazar geldiği için zaten 5 gün var. Pek çok ilimizde kar engeli ve hava muhalefeti yüzünden zaman zaman okullarımızı tatil etmek zorunda kaldık. 
Onu da telafi etmemiz lazım" diye yanıtladı. Başka bir soru üzerine Avcı, Eskişehir'de yapımına devam edilen statla ilgili gelişmeler değindi. Eskişehirspor'un gelecek sezon maçlarını 33 bin kişilik, uluslararası standarttaki yeni statta yapacağını anlatan Avcı, "Eski stadımızın yerinde de daha önce açıkladığımız gibi şehir parkı yapılacak.

'Park kelimesini neden kullanmıyorsunuz?' diyorlar. Literatürümüzde 'millet bahçesi' diye Cumhuriyet'in ilk yıllarında hatta Cumhuriyet'ten önce de kullanılan çok güzel bir tabir var. Onun için 'millet bahçesi' tabirini kullandım. Orası Eskişehir halkının istifade edeceği büyük, güzel bir park olacak" ifadesini kullandı.haber7

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK UYGULAMALARI 7.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

MATEMATİK UYGULAMALARI 7.SINIF SORULARINDAN BAZILARI
1) Aşağıda verilen dörtgenlerden hangisinin köşegen uzunlukları her zaman eşittir? 
A) Paralelkenar    B)Dikdörtgen   C)Yamuk     D)Eşkenar Dörtgen 

2) Yarıçapı 2 cm olan bir dairenin alanı kaç cm2’dir

3) Aşağıdakilerden hangisi bir dörtgen çeşidi değildir?
a) ikizkenar yamuk b)Eşkenar üçgen c) Paralelkenar d) Dikdörtgen

Kayıt zamanı değil ama yüz binlerce veli okul peşinde... Tıpkı turizm sektöründe olduğu gibi erken rezervasyon dönemi yani erken kayıt furyası başladı. 

Sunulan avantajlar da hiç fena değil. Hem öğrenim ücretleri çok daha indirimli hem de burs ve kayıt garantisi var. Bu yüzden velilerin kafası karma karışık. 

Peki, erken kayıt doğru bir seçenek mi? Artıları, eksileri neler?.. Erken kayıt bilmecesi? Özel okul sayısı o kadar çok arttı ki tıpkı vakıf üniversitelerinde olduğu gibi kolejler arasında kıyasıya bir rekabet başladı. 

Eskiden burunlarından kıl aldırmayan okullar bile kesenin ağzını açmak zorunda kaldılar. Burs ve indirimler havalarda uçuşuyor... Veliler hiç bu kadar ince eler, sık dokur olmamışlardı. Örneğin bir veli, çok popüler bir okula, çocuğunu göndermekten son anda vazgeçti. 

Gerekçesi de çok ilginçti: “Hazırladıkları Türkçe-İngilizce broşürde o kadar fazla yazım hatası vardı ki bunlar mı benim çocuğuma Türkçe, İngilizce öğretecek?..” Dedim ya, veli artık kral! Seçenek bol olunca, okullardan biri gidip, diğeri gelip, ille de çocuğunuzu bize yazdırın diye peşlerine düşünce, düne kadar görmezden geldikleri pek çok ayrıntıyı, daha fazla dikkate almaya başladılar. 

İşte bir başkasının listeye aldığı okullardan üçünü silme gerekçesi: “Öğrencilerini yurtdışına hazırlıyor, tek tip öğrenci var, yeterince etkinliği yok...” Akademik başarı yani TEOG, YGS ve LYS başarıları da tek ölçü olmaktan çoktan çıktı. 

Çünkü hem iyi okul kavramı çok değişti hem de lise ve üniversiteye giriş artık çok daha kolaylaştı!.. Abartılı tanıtım! MEB her ne kadar okul tanıtımına sınırlama getirse de uçan yine uçuyor. İşte bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Okullar ve dershaneden dönüşme temel liseler arasında müthiş bir yarış var. 

Hangisine sorsanız “en iyi“ kendileri. Ellerinde de bunu destekleyecek fazlasıyla veri bulunuyor. Yani yalan yok. Ama ölçüm kriterleri çok farklı. Kim hangi noktada iyi ise onu öne çıkartıp “En iyi benim“ diye ciddi ciddi tanıtım yapabiliyor. Üstelik yasak olmasına rağmen. 

Üstelik doğru olmadığını bile bile. Abartı ya da bardağın sadece dolu kısmını gösterme alışkanlığı, neredeyse tüm öğretim kurumlarında var. Oysa artılarını, eksilerini samimi bir şekilde ortaya koysalar, daha inandırıcı olacaklar ama o noktaya gelmeleri çok zor gözüküyor... 

Okulları tanıtım çılgınlığına zorlayan da maalesef velilerin ta kendisi. Her şeyin en iddialı olanını arıyorlar. Okullar da vur deyince öldürüyorlar. Örneğin başarılarını ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama hiçbiri hiçbir yeri kazanamayan öğrencilerinden hiç söz etmiyor. 

En iyi yabancı dil eğitimini biz veriyoruz deyip, mezunları, uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında döküldüğünde, hiç oralı olmuyorlar. Bu yüzden, söylenen her söz doğru olsa da eksik ya da abartılı bir yönü mutlaka bulunuyor. İşte bu nedenle erken kayıt döneminde çok dikkatli olmakta yarar var...
statistiklere göre, örgün eğitimden 17 milyon 559 bin 989 öğrenci yararlanıyor. Bu öğrencilerden 14 milyon 950 bin 897'si resmi, 823 bin 515'i özel, 1 milyon 785 bin 577'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor. 

Resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 950 bin 897 öğrencinin 7 milyon 279 bin 547'sini yani yüzde 48,7'sini kız, 7 milyon 671 bin 350'sini yani yüzde 51,3'ünü erkekler; özel okullarda eğitim görenlerin 823 bin 515 öğrencinin 384 bin 665'ini yani yüzde 46,7'sini kız, 438 bin 850'si yani yüzde 53,3'ünü erkek öğrenciler oluşturuyor. 

Açıköğretim öğrencilerinin ise 848 bin 73'ü yani yüzde 47,5'i kız, 937 bin 504'ü yani yüzde 52,5'i erkek. Temel eğitim kademesi resmi okullarında eğitim gören, 11 milyon 285 bin 574 öğrencinin yüzde 8,7'si yani 985 bin 13'ü okul öncesi, yüzde 46,4'ü yani 5 milyon 230 bin 878'i ilkokul ve yüzde 44,9'u yani 5 milyon 69 bin 683'ü ortaokullarda bulunuyor. 

Özel okullarda eğitim gören 583 bin 344 öğrencinin ise yüzde 29,4'ü okul öncesi, yüzde 34,8'i ilkokul ve yüzde 35,7'si ortaokullarda yer alıyor. Liselerde eğitim gören 5 milyon 691 bin 71 öğrencinin 3 milyon 980 bin 466'sı yani yüzde 70'i resmi okullarda, 1 milyon 470 bin 434'ü yani yüzde yüzde 25,8'i açıköğretim lisesinde, yüzde 4,2'si yani 240 bin 171'i özel okullarda okuyor. 

 Genel ortaöğretimdeki öğrencilerin, 1 milyon 137 bin 110'u açık lisede olmak üzere 2 milyon 902 bin 954'ü yani 51,1'i genel liselerden, 333 bin 324'ü mesleki açıköğretim lisesinde olmak üzere 2 milyon 241 bin 674'ü yani yüzde 39,3'ü mesleki ve teknik liselerden, 546 bin 443'ü yani yüzde 6'sı din öğretiminden yararlanıyor. Özel liselerde okuyan 240 bin 171 öğrencinin yüzde 68,4'ü yani 164 bin 281'i genel liselerde, yüzde 31,6'sı da yani 75 bin 890'ı mesleki ve teknik liselerde bulunuyor. 

Özel eğitimin payı arttı 2013-2014 eğitim öğretim yılında 698 bin 912 olan özel okullardaki öğrenci sayısı 2014-2015 eğitim öğretim yılında 124 bin 603 artışla 823 bin 515'e yükseldi. Böylece özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı da yüzde 4'den yüzde 4,7'ye yükselmiş oldu. 

 Örgün eğitimde 919 bin 393 öğretmen görevli Bu dönemde, örgün eğitimde 59 bin 509 okul ve kurumda, 829 bin 77'si resmi, 90 bin 316'sı özel okullarda olmak üzere 919 bin 393 öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 45,7'sini yani 420 bin 591'ini erkek, yüzde 54,3'ü yani 498 bin 802'sini kadın öğretmenler oluşturuyor. 

Öğretmenlerden 621 bin 15'i temel eğitim kademesinde, 298 bin 378'i ise ortaöğretim kademesinde görev yapıyor. Derslik sayısı yaklaşık yüzde 10 arttı Örgün eğitimde, 52 bin 35'i resmi, 7 bin 474'ü özel olmak üzere 59 bin 509 okul bulunuyor. Resmi okullarda, 528 bin 674 ve özel okullarda 61 bin 228 olmak üzere örgün eğitimde 589 bin 902 derslik var. 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitimde resmi ve özel okulların tamamında 538 bin 442 derslik bulunurken, bu dönemde yüzde 9,5'lik artışla 589 bin 902 derslik sayısına ulaşıldı. Okullaşma oranları arttı Bu eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları da ilkokulda yüzde 96,3, ortaokulda yüzde 94,35, ortaöğretimde yüzde 79,37 olarak gerçekleşti. 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 67,37 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında yüzde 70,06 olarak gerçekleşti, 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde ise yüzde 79,37'ye yükseldi.Haber7

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK UYGULAMALARI 6.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

MATEMATİK UYGULAMALARI 6.SINIF SORULARINDAN BAZILARI  
1)şekillere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) III numaralı şeklin alanı 12 birim karedir 
b) II numaralı şeklin alanı en büyüktür 
c) I ve III numaralı şeklilerin alanları birbirine eşittir 
d)III numaralı şeklin alanı en küçüktür 

2) (3x-5)+(4x+7) işleminin en sade hali hangisidir? 
a) 7x+12     b) 7x-2    c) x+2  d) 7x+12 

3) Genel kuralı 5n-3 olan bir sayı dizisinin 10. terimi kaça eşittir? a) 43 b) 47 c) 50 d) 53 

4) 1 meterkaresi 5 TL olan bir arazinin 6 dekarı kaç TL’dir? 
a) 300    b) 3 000    c) 30 000    d) 300 000 

2015 LYS Sınavına az bir zaman kaldı.Adaylar çalışmalarını hızlandırırken, geçtiğimiz yıllarda çıkan soruları da incelemelerinde fayda var.

İşte 2015 LYS konuları ve geçtiğimiz 5 yıl içinde çıkmış tüm sorular; (MebPersonel)

LYS de Son 5 Yılda Çıkmış Sorular ve Cevapları 

8. sınıf öğrencilerinin gireceği bu sınavların yapıldığı tüm ortaokullarda diğer öğrenciler (5, 6 ve 7. sınıf) ders yapmayacak. 

Aynı şekilde ortaokullarla birlikte aynı bahçede eğitim gören ilkokullarda da ders yapılmayacak. 29 Nisan Çarşamba günü ile 30 Nisan Perşembe günleri milyonlarca öğrenci için tatil olacak. 

Bu iki günlük tatilin arkasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması sebebiyle tüm öğrencilere ve tüm çalışanlara tatil olacak. 2 Mayıs Cumartesi ile 3 Mayıs Pazar günü haftasonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 5 güne kadar uzayabilecek. memurlarnet.biz
23 Nisan’da tatil yapacak okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler öğrencileri 24 Nisan’da eğitime devam edecek. 23 Nisan yaklaşırken öğrenciler de her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Nisan’ın tatil olacağı beklentisi içindeydi. 

2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil olduğunu açıklamış ancak 24 Nisan’da liselerde eğitime devam edileceğini duyurmuştu. 

Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 İş Takvimi’ne göre de 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bakanlık yetkilileri de 24 Nisan’ın tatil olmadığını doğruladı. 26 Temmuz 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde resmi tatil günlerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlendiği hatırlatıldı. 

Yönetmelikte,”Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir “denildi. 

Bu takvime göre de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın olduğu gün resmi olarak tatil ancak 24 Nisan tatil değil.Haber7
vodafone freezone Grubu olmayanlar bu heyecandan uzak kalmasın diye, Lisenin Sesi Yarışmasını sesine güvenenler için geliştirdi!

Lisenin Sesi yarışması ile Athena’nın Kafama Göre şarkısını seslendirebilir, bireysel olarak Vodafone Freezone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’na katılırsın. Arkadaşlarından aldığın oylarla yarışmanın birincisi, lisenin gururu olabilirsin. 

Daha ne bekliyorsun FreeZone'lu?! Kafana göre söyle! Lisenin Sesi Yarışması'na katılmak için önce bir Facebook hesabınla bağlanıp kendini tanıt - Facebook hesabınla bağlandıktan sonra yarışma katılım formunu doldur. - Cep telefonuna gönderilecek onay kodunu karşına çıkan kutucuğa yazdıktan sonra tamamdır bu iş. Katılımın onaylanmıştır. 
 - Karşına gelecek ekranda bilgisayarının mikrofonun çalışıyor mu? Güzel ses veriyor mu? diye test et. - Başlamadan önce küçük bir prova yap. Athena'nın "Kafama Göre" şarkısını baştan sona bir dinle. (Tabii şarkıyı biliyorsan bu maddeyi boşverebilirsin) - Bu noktaya geldiysen hazırsın demektir. 

"Hemen Kayda Başla" butonuna bas ve kendini göster. - Kayıt sona erdikten sonra performansın küçük bir onay sürecine girecek. Merak etme bu süre çok sürmeyecek hemen kontrol edilecek. - Ara ara ses kaydın onay sürecinde mi değil mi kontrol etmek için "Lisenin Sesi" sayfasını ziyaret et. 

 - Ses kaydın onaylandıktan sonra artık "Lisenin Sesi" performansları arasındaki yerini almış demektir. Sosyal medyadan arkadaşlarınla paylaş, oyları toplamaya başla. - En çok oyu sen topla, sürpriz hediyeleri yakala!


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK UYGULAMALARI 5.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

MATEMATİK UYGULAMALARI 5.SINIF SORULARINDAN BAZILARI 
1) Can 4 TL si vardı. 0,75 TL ye dondurma 2,75 TL ye tost aldığına göre kaç TL si kalmıştır ?
a) 1,25 b) 1 c) 0,75 d) 0,50 

2) 300 TL’ye satılan bir takım elbise % 20 indirimle kaç TL’ye satılır? a) 200 b) 240 c) 260 d) 280 

3) Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın bir özelliği değildir? 
a) iç açı ölçüleri toplamı 3600’dir. 
b) Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir 
c) köşegen uzunlukları eşittir.
d) 4 tane kenarı vardır.

4) 1,6 metre uzunluğundaki bir teli ortadan iki parçaya bölersek her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur? 
a) 8     b) 0,8     c) 80     d) 800 

5.SINIF MATEMATİK UYGULAMALARI  2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARININ TAMAMINI BURAYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında, 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurabilecek. 

LYS'lere girme hakkı kazanan adaylardan, LYS'lere başvuru yapmak isteyenlerin, yarından itibaren 21 Nisan 2015'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresi uzatılmayacak. LYS sosyal bilimler 13 Haziran'da; LYS matematik ve yabancı dil 14 Haziran'da; LYS fen bilimleri 20 Haziran'da; LYS edebiyat-coğrafya ise 21 Haziran'da yapılacak. 

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyecek. Böylece başvurular tamamlanmış olacak. Sınav ücreti ödenmeyen başvurular geçersiz sayılacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek. ÖSYS kılavuzu kullanılacak LYS'ler için ayrı bir kılavuz hazırlanmadı. LYS'ye başvuracak adayların 2015 ÖSYS Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 

 LYS başvuruları, aday işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir başvuru merkezinden yapılabilecek. Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adaylar, 3 lira ücret ödeyecek. LYS'lere katılma hakkı elde eden adaylar, 5 LYS'den, hesaplanmasını istedikleri LYS puanına uygun istedikleri sınava katılabilecekler. 

Her sınavın ücreti 30 TL olacak Sınav ücreti, adayın girmek istediği her bir LYS için 30 lira olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretlerini, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomisi Bankası, PTT işyerleri ile ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırabilecekler. 

Adayların başvurularını tamamlandıktan sonra bilgilerini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeleri, başvuru bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden saklamaları gerekiyor. LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Adaylar, girmek istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecekler. 

 Başvuru işlemini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların, "Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir" uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan çıktı almaları gerekiyor. ÖSYM başarısız kayıt işleminden sorumlu olmayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini yaptıktan sonra sınav merkezi tercihleri gibi sınava ilişkin bilgilerini başvuru süresi içinde değiştirebilecek. 

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacak. Başvuru işlemleri, bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için 21 Nisan 2015'de mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasından bireysel başvuru yapacak adaylar için aynı tarihte, saat 23.59'da sona erecek. 

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 22 Nisan 2015'de mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasındaki "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Nisan 2015'de, saat 23.59'da sonlanacak.