MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR 
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. 

 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması. 

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi. 4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi. 

 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar. 

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi. 

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.
İLKOKUL 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 

2.HAFTA

ORTAOKULLAR 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


ORTAÖĞRETİM  KURUMLARI 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


Okullarda öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre aşağıdaki konulardan uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında seminer konuları işlenebilir: 

 1. Liselerde özel eğitim uygulamaları( Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası) 
2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı 
 3. Kariyer rehberliği(meslek seçimi, sınav sistemi vb.) 
4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin 
5. Ergenlerle iletişim 
6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi 
7. Sınav kaygısı 
8. Akran Zorbalığı 
9. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma 
10. Okulda ilk yardım 
11. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma 
12. Olumlu kişiler arası ilişkiler kazandırma 
13. Kaynaştırma uygulamaları ve BEP planları 
14. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi 
15. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme.) 
16. Liderlik ve örgüt kültürü 
17. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi 
18. Proje hazırlama teknikleri ve projelerin incelenmesi 
19. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler 
20. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı 21. Okul çevre güvenliği 22. Bilişim Suçları.(Mebpersonel)
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. 

Duyuruda, Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği bildirildi. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversite tarafından 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. 
 Adayların kayıt olmak için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt için gerekli belgeler ile başvurmaları gerektiği kaydedildi.haber7


Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların atamalarına ilişkin başvurular, 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Atamalar ise 15 Eylül 2015 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖSYM, 2015 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alınacak. 

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler. 

Yerleştirme işlemi, 2015 DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre uygulanacaktır. Adayların tercih yapmadan önce ÖSYM’nin sitesinde yayınlanan tercih için genel bilgileri okuması; hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların ne tür lisans programlarını tercih edebileceklerini gösteren Tablo-2’ ile bu bilgilerle tercih yapacakları Tablo-1’deki lisans programlarını iyi incelemeleri gerekiyor.
Mevzuata göre tatil edilmeyen 14 Eylül -23 Eylül tarihlerinde öğretmenler idari izinli sayılamayacakları için herhangi bir ek ders ödenmesi de söz konusu değil. 

Bazı kesimlerde 28 Eylüle kadar okullar tatil edildiği için ( tatil edilmedi ) yanlış yönlendirmelerle öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları için ek derslerinin yatacağı söylenmektedir

.Zira,29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 24. Maddesinde yazılı bulunan “1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerindegenel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” 

Hükmüne göre işlem yapılacağı söylenmektedir.Normalde Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül’e alınmayıp o tarihe kadar geçen süre tatil edilmiş olsaydı, evet öğretmenler idari izinli sayılacağı için ek dersleri ödenebilirdi.

Fakat 28 Eylülden önce başlamayan ders yılının tatil edilmesinden de bahsedilemez bu yüzden tatil edilmeyen 14 Eylül den sonraki günler için bu hükme göre işlem yapılmaz ve öğretmenlere herhangi bir ek ders verilmesi de öngörülemez. 

Ayrıca MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Görevin fiilen yapılması” başlıklı madde 25 1. Fıkrada yazılı bulunan “Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır…” hükmü gereği öğretmenlerin ek ders alabilmesi için derslere fiili olarak girmesi gerekiyor.14 Eylülden sonra okullarımızda dersler işlenmediği için de ek ders ödemesi yapılamayacak.  

Seminerler 11 Eylül 2015 günü bitecek  
Sene başı seminerler ; 1) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. Madde 4. Fıkra “Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar” hükmü ile 2) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğetim Kurumları Yönetmeliği 87 nci maddesinin 1. Fıkrası “Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler … eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar…” 

Mevzuat hükümlerine göre eylül birinden okulların başlangıç tarihine kadar sürer.O yüzden okulların açılış tarihinin 28 eylül’e alınmasından dolayı kurban bayramı hariç seminerlerin 28 eylüle kadar sürmesi beklenebilir 

fakat Milli eğitim bakanlığının önceden açıklamış olduğu 2015/16 sayılı genelgedeki iş takvimine göre eylülün ilk iş gününden 11 Eylüle kadarki seminer planında son basın açıklamasında seminer tarihlerinde herhangi bir değişiklik kararı olmadığı için seminerler yine 11 Eylül’ tarihlerine kadar yapılması gerekir.

Yinede ortada bir tereddüt oluştuğunun da altını çizmek istiyorum çünkü yukarıda bahsettiğim mevzuat gereği seminerlerin derslerin başlangıcına kadar yani 28 eylüle kadar ( kurban bayramı günleri hariç) süreceği de anlaşılmaktadır.Ortadaki belirsizliğe bakanlığın acilen bir çözüm getirmesi gerekli. 

Öğretmenler 28 eylüle kadar okullara gitmeyecek 
Sene başı seminerler 11 Eylül’de bittikten sonra 14- 23 Eylül tarihleri arasında okullarımızda dersler işlenmediği için ve mesleki seminerler de bittiği için öğretmenlerimizin okullara gitmesine de yasal olarak gerek yoktur.

Dolayısıyla okulların açılış tarihinin 28 Eylüle çekilmesi ile beraber 11 Eylül-28 Eylül tarihlerinde öğretmenlerin okullara gitmesinin zorunluluğu da ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Örnek vermek gerekirse nasıl ki okulda dersinin olmadığı gün öğretmenler okula gitmek zorunda değilse 14-28 Eylül tarihlerinde de okullara gitmezler. 

Sonuç olarak seminerler 11 Eylülde bitecek,Öğretmenler 14-28 Eylül tarihlerinde okullara gitmeyecek ve bu zaman zarfı için herhangi bir ek ders de alamayacaklar.mebpersonel
Eğitim uzmanları okulun ilk günü çocukların keyif almasının önemli olduğunu vurguladı. 

Eğitimcilere göre ilk günü iyi geçen çocuklar okula daha fazla bağlanıyor. Öğretmenlerin, okulda ilk günü olan çocukların heyecanını artıracak aktivitelerde bulunmasını tavsiye ediliyor. Diğer yandan basit ama yapılmaması gereken şeyler de var. 

İşte okulun ilk günü yapılmaması gereken 5 şey: Sınıf kuralları hakkında konuşmak Sınıf kurallarını anlatmak çocukları korkutuyor. 

Eğitmenler yıl boyunca ortaya konan davranışların kuralları oturtacağını söylüyor. Ders programı dağıtmak İlk günün iyi ilişkiler kurmaya ayrılması gerektiğini belirten eğitimciler, ders programının daha sonraki günlerde öğrencilere verilmesi gerektiğini vurguladılar. 
Oturma yerlerini belirlemek Öğretmenler, öğrencileri ilk günden kategoriye ayırmak yerine onları özgür bırakmak gerektiğinin altını çizdiler. Çocuklar böylece kendilerini daha rahat hissedebiliyorlar. 

Ders kitaplarını dağıtmak Pedagoglara göre ilk günde sınavlardan bahsetmenin ve ders kitaplarını vermenin çocukları strese sokabilir. 

Ödev vermek İlk günden ödev vermek çocukları strese sokuyor. Aynı zamanda okulu sevmelerini engelleyen ödevler, öğretmenden öğrenci ilişkisini de bozabiliyor.ntv

Öğrenciler, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) göre, parasız yatılılık için pansiyonlu okul ve bursluluk tercih işlemlerinin sonuçlarını www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecek.haber7
2015-2016 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı tutarları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerine bu yıl da zam yapılmayacak. 

Öğrencilerin katkı payı miktarları en son 2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmişti. 2012-2013 eğitim döneminden itibaren, üniversiteyi süresi içinde tamamlayan öğrencilerden alınan harçlar kaldırılmıştı. 

Üniversite öğrenimini, süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerden öngörülen katkı payının yanı sıra, artırımlı katkı payı alınması düzenlemesi ise bu yılın haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül’de açılması planlanan okulların açılışını Davutoğlu’nun talimatıyla 28 Eylül’e ertelemişti. Bakanlık, bugün yeni eğitim öğretim takvimini de duyurdu. 

Buna göre, okulların kapanışı 10 Haziran 2016’da olacakken, bir hafta ertelenerek 17 Haziran 2016’ya uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

 “Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının başlangıcı, 14 Eylül 2015 tarihi olarak belirlenmişti. 

Ancak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamızın ve turizm sektör temsilcilerinin eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihinin Kurban Bayramı sonrasına ertelenmesine ilişkin yoğun talepleri gündeme alınarak yeni bir çalışma yapıldı. 
Yapılan çalışma neticesinde Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül 2015 olarak değiştirildi. 

Bu kapsamda; 
1. Öğretmenlerimiz için 1 Eylül 2015 tarihinde başlayacak olan seminer ve meslekî çalışmalar, öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda istedikleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından koordine edilecek

2.14 - 18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla oluşacak boşluk, iş takviminde eğitim öğretim yılının sonuna eklenmiş, ders kesim tarihi 17 Haziran 2016 olarak değiştirildi. 

3. 21-22 ve 23 Eylül 2015 tarihlerinde yapılamayacak dersler için yıl içinde yoğunlaştırılmış telâfi programı uygulanacak. 

4. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreci ile birlikte gerçekleştirilecek. 

5. Öğretmenlerimizin her eğitim öğretim döneminin başlangıcında aldığı eğitim öğretime hazırlık ödeneğine ilişkin takvimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu ödenek bayram öncesi öğretmenlerimize ödenecek.”
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Davutoğlu başkanlığında toplandı. 

Davutoğlu, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Davutoğlu, öğrencileri sevindirecek müjdeyi canlı yayında verdi. 

 OKULLAR 28 EYLÜL'DE AÇILACAK Turizmlerin "Okullar geç açılsın" çağrısı üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile birlikte Bakanlar Kurulu'na sunulan öneri kabul edildi. Davutoğlu, okulların Kurban Bayramı sonrası yani 28 Eylül'de açılacağını açıkladı.haber7
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayat bulan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin geleneksel “yaz buluşması” bu yıl da gerçekleşti. 

2015 buluşmasında 5 ilden 25 öğrenci 1 hafta boyunca İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini ziyaret etti. Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri “2015 yaz buluşması” kapsamında, Dolmabahçe Sarayı, Koç Müzesi, İstanbul Modern Müzesi ve Miniatürk’ü ziyaret ederek İstanbul’un sosyal ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. 

Başarılı öğrenciler ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı uzmanlar eşliğinde gezdiler. Yıldız kızlar ayrıca her yıl olduğu gibi Mercedes-Benz Türk yöneticileri ve basın mensupları ile biraraya geldiler. 
5 ilden 25 başarılı öğrenci geldi Her Kızımız Bir Yıldız projesi, olanakları kısıtlı, ancak çalışkan ve kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen ilköğretim okulu mezunu kız öğrencileri mesleki eğitimine teşvik etmeyi amaçlıyor. Başarılı eğitim-öğretim dönemi geçiren kızlar, geleneksel yaz buluşması kapsamında İstanbul’u ziyaret etme fırsatı buluyor. 

Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, bu yıl Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Kütahya ve Zonguldak’tan seçildiler. Hayatlarında ilk kez İstanbul’a gelme olanağına sahip olan kız öğrenciler, çıktıkları tekne turu ile boğazı görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. İstanbul’un belli başlı tarihi ve turistik bölgelerini gezen öğrenciler, her zaman İstanbul’u görmenin hayalini kurduklarını söylediler. 

200 öğrenci ile başladı, 3 bin 500 öğrenciyi aştı 2004 yılında 200 kız öğrenci ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da desteği ile bugüne kadar 3 bin 500 öğrenciye meslek lisesi ve üniversite bursu verildi. Bugün 200’ü üniversite öğrencisi 1200 kıza burs veriliyor. Ayrıca 20 yıldız kız Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışıyor. 

Ödüle doymayan proje Kamuoyunun da takdirini kazanan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 2006 yılında Platin Dergisi’nden “En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Zirvedekiler” , 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden (TÜHİD), “Eğitim Kategorisinde En İyi Sosyal Sorumluluk” ve “Altın Pusula” ve “ODD Satış İletişim Ödülleri, 2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerini kazandı.
Buna göre çikolata, kek, dondurma vb. ürünlere de satış yasağı geliyor. MEB geçtiğimiz yıllarda da kola ve gazlı içecek satışlarına da yasak getirerek bir yeniliğe imza atmıştı. 

İşte Yeni Yasaklar 
Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler; Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi Kızartmalar Cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb.), gevrek çerezler 

Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.) Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, tüm lolipoplar vb.) Guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb.) Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler Krema, hindistan cevizi sütü ve kreması Çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç) 

Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olan Gıda ve İçecekler; Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler (mevsimine uygun olarak), salatalar (zeytinyağı ve limon eklenebilir) Kuru meyveler (30 g, ambalajlı, kaplamasız ve şeker katkısız) Kuruyemişler (30 g, ambalajlı, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz) İçme suyu (şeker veya tatlandırıcı eklenmemiş) İçme sütü (UHT/Pastörize süt) 

Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu (şeker ilavesiz olmalı, 250 mL den büyük olmamalıdır) Yoğurt (100-150 g, paketli) Ayran (200 mL’lik paketli) Peynir (pastörize) Günlük haşlanmış yumurta Çeşnili ekmekler (çeşnisi; sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler, yağlı tohumlar, baharat olan ekmekler) 

Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan aşağıdakileri içeren yağ eklenmemiş sandviçler; -Yumurta ve peynir -Turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb sebzeler Doğal mineralli su Şekersiz sakızlar 

Aşağıdaki Kriterleri Sağladıklarında Satışı Uygun Görülen Ambalajlı Gıdalar (kek, bisküvi, kraker, çeşnili/aromalı yoğurtlar vb.) ve İçecekler (çeşnili/aromalı sütler, meyve suyu vb.); Ürünün toplam enerji içeriği ≤ 200 kkal’i aşmamalıdır. Ürünün yağdan gelen enerjisi toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır. 

Ürünün doymuş yağdan gelen enerjisi, toplam enerjinin % 10’unu aşmamalıdır. Doğal ve eklenmiş şekerden gelen enerji, toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır. Ürünün sodyum içeriği ≤ 200 mg’ı aşmamalıdır. Dondurma, sütlü buz, bitkisel yağlı sütlü buz, sütlü tatlılar da ürünün enerjisi ≤ 150 kkal ve doymuş yağ ≤ 3 g ’ı aşmamalıdır. 

Yenilebilir buzlu ürünler % 99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 125 mL’den az olmalıdır. Ezilmiş/ kırılmış buzlu içecekler %99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 200mL den az olmalıdır. 

Üretiminde şeker kullanılan, çeşnili ve/veya aroma verici içeren içme sütlerinde; eklenmiş şeker : ≤ 5g/100mL ve toplam şeker (doğal süt şekeri ve eklenmiş şeker): ≤ 9,5g/100mL olmalıdır. Üretiminde şeker kullanılan çeşnili ve/veya aroma verici içeren yoğurtlarda; toplam şeker miktarı ≤ 12,5g /100g olmalıdır. 

Meyve ve sebze suları; % 100 meyve ve sebze suyu olmalı, ilave şeker içermemeli, 250 mL den büyük olmamalıdır. Liselerde çay ve kahve tarzı içecekler en fazla 375mL olmalıdır. 

 Hazır ambalajlı gıdalar ile sandviçler ve satışı yapılan diğer bütün gıdalar, “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ve “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ne uygun şekilde hazırlanmış ve ambalajlanmış olmalıdır. Türkiye Eğitim
Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulanan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ücretsiz devlet kurslarının bu yıl da problemsiz yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ücretsiz kurs için Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerine bazı talimatlar verdi. 

Buna göre kurs merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki şartları iyi düşünülerek açılacak. Kurs merkezlerinin kapasitesi ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanacak. 

Bu kapsamda mezun öğrenciler için kurs kapasiteleri illerde bu sene liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin sayısından az olmayacak. 

Kurs hazırlıkları ağustos ayının son haftası, kayıtlar ise eylül ayında tamamlanacak ve eylül ayının son haftası ile ekimin ilk haftası bütün kurslar açılmış olacak. 

Öğrencilerin kurslarda sadece sınavlara hazırlık olarak değil, güzel sanatlar,beden eğitimi, spor, müzik gibi alanlara yönelik çalışmalar da planlanacak. Bütün kurs işlemleri e-Kurs Modülüne işlenecek ve buradan takip edilecek. türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, liselere yerleştirme sonucunda 71 bin 373 öğrencinin yerleşemediğini ancak okullarda 248 bin 908 kontenjan boşluğunun olduğunu belirterek, "Yani yaklaşık 3-4 katı kontenjan boşluğu var. 

Bir de bu yerleştirmelerin bir kısmının özel öğretim okullarına geçeceğini düşündüğünüzde 30-40 bin civarında, bu kontenjan artarak 300 binleri bulacak" dedi. 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurt, "1 milyon 288 bin 315 öğrencimizin, Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) hesaplanmıştı. Bunlardan 1 milyon 108 bin 182'si tercihte bulundu. 

Öğrencilerimizden yüzde 94'ünü yaptıkları tercihlere yerleştirdik. Öğrencilerimize biz 25 tercih hakkı vermiştik, 25 tercihinden birine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 94" diye konuştu. 

 960 bin 136 öğrencinin ilk 10 tercihinden birine yerleştiğini, bu öğrencilerin de toplam tercih yapan öğrencilerin yüzde 87'sini oluşturduğunu belirten Kurt, "Başarılı bir tercih ve başarılı bir yerleştirmeden söz edebiliriz" dedi. 

Daha iyi okullara yerleşmek için neler gerekiyor Yerleştirmelerin devam ettiğini veboş kontenjanlar için sürecin işlediğini belirten Kurt, açıklamasına şöyle devam etti: "Öğrencilerin tercihleri dışında bir yere yerleştirme yapmıyoruz. Ancak, tercih yapıp da bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerimiz var. 

Bunların sayısı da 71 bin 373, yaklaşık yüzde 6 gibi, bu öğrencilerimizi açık lise kurumlarına yerleştiriyoruz. 17 Ağustos itibarıyla yerleştirmeye esas nakillerimiz başlıyor, 3 hafta boyunca 7 Eylül'e kadar devam eden yerleştirme nakillerimiz var. Öğrencilerimiz daha iyi yerlere yerleşmek, boşalan kontenjanları değerlendirmek için 17 Ağustos'tan itibaren yerleştirme nakillerine başvurabilecekler. 

Bu arada her hafta 3 tercih yapacaklar, bir ortaokuldan bu tercihlerini onaylatacaklar, dolayısıyla 3 hafta boyunca devam eden süreç 7 Eylül'de bitmiş olacak. Yerleştirmeler okullar açılmadan bir hafta önce tamamen gerçekleşmiş olacak."..haber7
Milli Eğitim Bakanlığı stajyer öğretmenlere sözlü sınav şartını kaldırdı.  

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda, asli öğretmenliğe geçişte sözlü sınavın yapılacağına dair bir düzenleme yer almadı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre asli öğretmenliğe geçiş için getirilen sözlü sınav şartı bu yıl kaldırıldı. Buna göre 11 Ekim’de sadece yazılı sınav gerçekleştirilecek. sınav sonuçları ise 2 Kasım’da açıklanacak. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı başvuruları, 24 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden alınacak.mebpersonel
Teknoloji değiştikçe iş kolları da değişime uğruyor. Bilgisayar ve internet büyük bir hızla gelişirken yeni meslekler de ortaya çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. 

Küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına göre bazı meslekler diğerlerinden daha önde olacak. Sizler için Dr. Brown gibi geleceğe döndük ve popüler olacak meslekleri derledik. İşte geleceğin meslekleri: 

YENİ MEDYA 
Günümüzde insanlar internet üzerinden haberleşmeyi tercih ediyor. Bu sayede hem kendileri haberin bir parçası oluyor hem de dünyada olanlara anında ulaşabiliyorlar. Sürekli cebimizde taşıdığımız internet dünyası Yeni Medya’yı doğurdu. 

Bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirdi. 

Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evrilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirdi. Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması bekleniyor. 

Yeni Medya eğitimi veren Nişantaşı Üniversitesi bölüm hakkında şunları söylüyor: “Yeni Medya Bölümü, dijital medya çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. 

Yeni Medya Bölümü’nün amacı yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, internet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir." 

SOS­YAL MED­YA UZ­MAN­LI­ĞI 
Sosyal medya uzmanlığı aslında Yeni Medya alanına dahil ancak yine de başlı başına bir meslek. Mar­ka da­nış­man­lı­ğı, tü­ke­ti­ci­nin yö­ne­til­me­si ve he­def kam­pan­ya­lar bu uz­man­la­ra ema­net ola­cağı için çok önemli. Rek­lam, pa­zar­la­ma de­part­man­la­rın­da­ki ça­lı­şan­lar aza­lır­ken 5-6 yıl içe­ri­sin­de sos­yal medya uz­man­la­rı çok ar­ta­cak. 

Dijitalleşen dünyada oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımını bütünsel bir strateji ile yönetmeye çalışan firmalar bu alanda kariyer yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. 

Markaların konumlanması ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için dinamik, aktif ve verimli bir şekilde sosyal medyayı kullanması gerekliliği ortaya çıktı. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya uzmanlığı pozisyonu şirketlerde yerini almaya başladı. 

 Bir sosyal medya uzmanının yaratıcı, özgün, meraklı kişilik özelliklerinin yanında iletişimi çok iyi bilen, Twitter, Facebook, Friendfeed, sözlükler, bloglar, forumlar gibi sosyal ağları etkin kullanabilen, içerikler oluşturabilen, kriz yönetimi konusunda deneyimli, strateji üretebilen, mobil pazarlama ve sosyal medya raporlama konularına hakim kişiler olması bekleniyor. 

VE­Rİ MA­DEN­Cİ­Lİ­Ğİ 
Ve­ri yüz­yı­lı­mı­zın pet­ro­lü ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor. Her gün in­ter­net­te yap­tı­ğı­nız ara­ma­lar, beğen­me­ler si­zin ne­ler is­te­di­ği­ni­zi ve ne­le­re tep­ki ve­re­ce­ği­ni­zi gös­te­ri­yor. 

Bu de­va­sa ve­ri­yi iş­le­yip, en iyi pa­zar­la­ma ra­po­ru ha­li­ne ge­ti­ren ki­şi­le­re şir­ket­le­rin su­na­ca­ğı im­kan­lar sı­nır­sız gö­rü­lü­yor. Ve­ri ma­den­ci­si ol­mak için üni­ver­si­te­le­rin bil­gi­sa­yar mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ni okuya­bi­lir, bu alan­da açı­lan bö­lüm­le­re yö­ne­le­bi­lir ya da özel kurs­lar sa­ye­sin­de ken­di­ni­zi geliştirebilirsiniz. 

Devlet üniversiteleri olduğu gibi Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi gibi vakıf üniversiteleri de öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyorlar. 

MO­BİL YA­ZI­LIM­CI­LIK 
Sadece Türkiye’de milyonlarca insan telefon kullanıyor. Şirketler şimdiden işlerini internet haliyle de mobil ortama döktü. İleride bu artış sürecek. 

Dolayısıyla mo­bil, şir­ket­ler için gelecek de­mek. Firmalar bu sayede bilgisayarlara bağlı kalmadan her türlü sorunlarını çözebilecek ve işlerini yürütebilecekler. Mobil yazılımcılar günümüzde de iyi gelir elde ediyor fakat önümüzdeki yıllarda bu meslek daha da popüler olacak. 

LOJİSTİK ELE­MA­NI 
Yeni ekonomik yapı içinde şirketlerin, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına odaklanmaları lojistiğin önem kazanmasına neden oldu. 

 Şir­ket­ler­de üre­tim de­part­man­la­rı­nın düz­gün işleyi­şi­ne de­vam et­me­si, iş­le­yi­şin sür­me­si için lo­jis­tik­çi­le­ri ön plan­da tu­ta­cak. Ame­ri­kan Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı 2020’ye ka­dar mev­cut lo­jis­tik­çi sa­yı­sı­nın yüz­de 26 ar­ta­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor. 

ETİK HAC­KER 
Bir­çok şir­ket gü­ven­lik açık­la­rı­nı sap­ta­mak, ön­ce­den ön­lem al­mak için etik hac­ke­r’­la­ra ihti­yaç du­ya­cak. Ay­rı­ca ken­di da­ta­la­rı­nı ko­ru­mak adına da bu ihtiyaçlarını baki tutacaklar. Bu işin 2020 yılın­da yıl­lık or­ta­la­ma ge­li­rinin 92 bin do­lar olması bekleniyor. 

AK­TÜ­ER 
Ak­tü­er yal­nız­ca bu­gü­nü de­ğil ya­rın­la­rı da dü­şü­ne­rek fi­nan­sal be­lir­siz­lik­le­ri de­ğer­len­di­rir. Şirket­ler ile­ri­ye yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ya­pa­rak stra­te­jik ka­rar­lar için bu ki­şi­le­re da­ha da çok ih­ti­yaç du­ya­cak. Özel­lik­le si­gor­ta ve ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri için bu ki­şi­ler al­tın de­ğe­rin­de ola­cak. 

Bankacılık ve finans gibi alanlarda eğitim görmüş, kendini yetiştirmiş elemanlara olan ihtiyaç giderek artmakta. Ülkemizde de bu ihtiyaç bolca görüldüğünden tüm devlet üniversitelerinin ancak özellikle de Nişantaşı Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerinin açmayı tercih ettiği bölümlerin başında geliyor Bankacılık ve Finans Bölümü.

 EPİ­DE­Mİ­YO­LOG 
Has­ta­lık­la­rı top­lum­la­ra, yer­le­şim­le­re gö­re araş­tı­ran ya­yı­lım­la­rı­nı tür­le­ri­ne gö­re ay­rış­tı­ran bu ki­şi­le­re 2020’de da­ha çok rast­la­ya­ca­ğız. Ebo­la vi­rü­sü gi­bi bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın, sal­gın­la­rın art­tı­ğı dün­ya­da 2020 yı­lı­na ka­dar bu mes­lek da­lın­da­ki­le­rin is­tih­da­mı yüz­de 35,8 ar­ta­cak. 

FRONT END MÜ­HEN­Dİ­Sİ 
 Bir web say­fa­sın­da bir bu­to­na tık­lı­yor­su­nuz ve bir baş­ka say­fa­ya gi­di­yor. Bu iş­lem as­lın­da gö­rün­dü­ğü gi­bi kolay de­ğil... Bu tip ve hatta daha komplike sorularınızın doğru ve net cevabını size ancak bir Front End Mühendisi verebilir. Ar­tan tek­no­lo­ji bu mü­hen­dis­le­rin de­ğe­ri­ni en üst saf­ha­ya çı­ka­rır­ken is­tih­dam­la­rı da ar­ta­cak. Ge­le­cek 7 yıl­da is­tih­dam­la­rı yüz­de 22 ar­ta­cak ve or­ta­la­ma ge­lir­le­ri 81 bin 670 do­lar ola­cak. 

GIDA KİMYAGERİ 
Da­ha lez­zet­li yi­ye­cek üret­mek ve yediklerimizin daha verimli ve lezzetli hale getirilmesi adına do­ku­la­rıy­la oy­na­nabilmesi, dü­zelt­ilmesi için gı­da kim­ya­ger­le­ri­ne olan ih­ti­yaç ar­ta­cak. Ye­di­ği­miz yi­ye­cek­le­rin ar­tık bel­li bir ta­dı ola­cak. Or­ta­la­ma yıl­lık ge­lir­le­ri ise 50 bin ile 100 bin do­lar ara­sın­da ola­cak. 

 İŞ ZEKASI UZMANI 
Şirketler stratejilerini belirlemek, verilerini analiz etmek için onları istihdam ediyor. En çok bankacılık, finans, hızlı tüketim, perakendecilik gibi müşteri yoğun sektörlerde çalışıyorlar. İş zekası uzmanları son yılların gözde çalışanları arasında yer alıyor. 

 İş zekası bölümleri genellikle analiz edilmesi gereken çok fazla ham bilginin olduğu şirketlerde yer alıyor. Müşteri bilgilerini derinlemesine inceliyor, farklı açılardan hazırladıkları raporlarla üst yönetimin pazarlama stratejileriyle ilgili kararlarına etki ediyorlar. Ayrıca kârlılığın artırılması, maliyetlerin azaltılması için planlama yapıyorlar. 

Bu pozisyonun adı iş zekası uzmanı, analisti ya da mühendisi olarak şirketten şirkete değişse de görev ve sorumlulukları değişmiyor. Şirketin organizasyon yapısına göre farklı birimler altında (satış, pazarlama, mali işler vs.) görev yapabiliyorlar.
Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. sınıf öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. 

29 Haziran'da açıklanan teog yerleştirme puanlarına göre, 6-16 Temmuz tarihleri arasında 25 okul tercihi yapan öğrenciler, bu tercihleri sonucunda hangi liseye yerleştirildiklerini bugün öğrenecek. 

Sonuçların açıklanmasının ardından yedek yerleştirme yapılmayacak. Tercih başvurusunda bulunmayan veya hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerse otomatik olarak açık öğretim kurumlarına kaydedilecek. 

Yerleştiği okuldan memnun olmayanlar 17 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 3 dönem halinde nakil başvurusunda bulunabilecek. Kesin sonuçlarsa 11 Eylül'de açıklanacak.ntv
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verecek. Bakan İdris Güllüce'nin talimatı doğrultusunda harekete geçen bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı yeni yılda 100 yüksek lisans, 50 doktora ve bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 500 lisans öğrencisine burs verecek. 

 Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından yüksek lisans öğrencilerine ayda 650 TL, doktora öğrencilerine ayda 950 TL ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencilerine ise 300 TL burs verilecek. 

 Belirtilen konu başlıkları altında yüksek lisans tezi ve doktora çalışması hazırlayan öğrenciler vakfın web sitesi üzerinden (www.tucev.org) 23 Ekim 2015 tarihine kadar başvuru yapabilecek. 1 Kasım 2015 tarihi itibariyle burslar ödenmeye başlanacak. 
 alan öğrenciler üniversite tarafından yapılan tez ve doktora kabulünden sonra, çalışmalarını yazılı doküman ve CD formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecek. 

Çevre ve Şehir Kütüphanesinde yer alacak tezler ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve bilim adına çalışan öğrencilere destek olacak. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce; " Öğrencilerimizin başarısı Türkiye'nin vizyonu için çok önemli. 

Bu kapsamda bakanlık olarak 500 lisans öğrencisine burs projesini sonuçlandırdık ve birbirinden değerli tez ve bitirme projesinin ortaya çıkmasını sağladık. Değerli öğrencilerimizin hazırlamış olduğu tez ve bitime projeleri Çevre ve Şehir Kütüphanesi raflarında yerini aldı. 

Bu dönemde de 100 yüksek lisans öğrencisine ayda 650 TL,50 doktora öğrencisine ayda 950 TL ve bitirme tezi hazırlayan 500 lisans öğrencisine ayda 300 TL burs vereceğiz. Ayrıca 65 Yüksek Lisans ve 10 doktora öğrencisine de burs vermeye devam ediyoruz" dedi.Sabah
Günümüz şartlarına göre tasarlanmamış olan okulların bugünün ihtiyaçlarına artık cevap verememesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, okulların fiziksel yapılarına ilişkin olarak yeni bir güncellemeye gitti. 

Bundan böyle yeni inşa edilecek okullar Bakanlığın hazırladığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzuna göre tasarlanacak. 

Bu kapsamda eğitim yapıları, trafik yoğunluğundan az etkilenen, toplu taşıma araçları ile rahat erişilebilir noktalarda bulunan, havaalanı, demiryolu, otoyol ve fabrika gibi eğitimi engelleyici gürültü kaynaklarına uzak inşa edilecek. 
Çöp, toz ve yetersiz aydınlanma gibi çevresel olumsuz faktörlerden uzak olarak yapılacak olan okullarda, yakın ve orta vadede gelişme potansiyeli yüksek bir bölgede olacak. Eğitim yapıları tasarlanırken ilkokul, ortaokul ve lise binalarının her biri müstakil bağımsız binalar olarak planlanacak. 

Eğitim yapılarının giriş holleri öğrenci sayısına göre geniş ve aydınlık olarak tasarlanacak, ince uzun koridorlar yerine iç bahçeli yerleşim planları tercih edilecek. Soğuk bölgelerde yapılacak öğretim binalarının koridorlarında ve anasınıflarında öğrencilere toplanma imkânı sağlayacak açıklıklar oluşturularak kapalı teneffüs alanları düzenlenecek. 

İlkokullarda; eğitim yapısı içerisinde planlanan anasınıfının farklı bir girişi, araç yaklaşım alanı ve bağımsız oyun alanı bulunacak. Türkiye
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği sonuçları açıkladı. 

Sonuçların açıklanmasının ardından Üniversite ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih de netlik kazandı. 
Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Üniversite ek yerleştirme tercihleri 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Ek yerleştirme neticesinde bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları ise 31 Ağustos – 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.ntv
Öğrenci velileri veya vasileri kayıtlı oldukları resmi veya özel okul müdürlükleri aracılığıyla, özel okullar ise MEBBİS'te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını 2 Eylül'e kadar yapabilecek. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, eğitim öğretim desteği için talebi olan özel okulların ilanlarını http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlamaya başladı. 

Veliler, kayıt yaptıracakları özel okulun başvurusu olup olmadığını buradan görebilecek. Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları, başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak genel müdürlük internet sitesinde yayımlanacak. 

2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara ağustos ayı içinde kayıt yaptırabilecek. 

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecek.  
Sık sorulan soru ve cevaplarından bazıları şöyle: 
 Eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar ne kadar süreyle yararlandırılabilir? 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 arasında doğmuş olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilir. Okul öncesi öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı yararlanabilir. 

Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formuna göre ailenin aylık toplam geliri beyan edilirken nasıl değerlendirme yapılır? 
 Veliler veya vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine (Merkezi Nüfus İdare Sistemine MERNİS - kayıtlı ve çalışan) ait 2015 yılı nisan, mayıs, haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeye göre ailenin toplam geliri tespit edilecektir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?  
Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri veya vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi veya özel okullardan e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır? 
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak, eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 

Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır? 
 Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Ara sınıflarda öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi? 
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır. 

Özel okullarda ücretsiz veya yüzde 100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler mi? 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-1. maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin yüzde 51'i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez. Yüzde 100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamaz.  

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri her iki sınıf seviyesinde de destek için başvuru yapabilecek midir? 
Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kayıt olabilecektir.

 İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır. 

 Başvuru yapan özel okulların isimleri yayımlanmaya başlandı Bu arada, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, eğitim öğretim desteği için talebi olan özel okulların ilanlarını http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlamaya başladı. 

Veliler, kayıt yaptıracakları özel okulun başvurusu olup olmadığını buradan görebilecek. Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları, başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak genel müdürlük internet sitesinde yayımlanacak.mebpersonel
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2015 ÖSYS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ortaöğretim kurumlarından mezun ancak sağlık nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarına sağlık durumlarını ibraz etmeleri durumunda 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 2015 ÖSYS sonucunda kayıt hakkı kazandıkları ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kontenjana bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına karar verildiğini açıkladı. 

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2015 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleşme hakkı kazanarak sağlık nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıt hakkı verilmesine ilişkin dilekçeleri 11 Ağustos 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği belirtilerek şöyle denildi: 

"2015 ÖSYS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ortaöğretim kurumlarından mezun ancak sağlık nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarına

 sağlık durumlarını ibraz etmeleri durumunda 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 2015 ÖSYS sonucunda kayıt hakkı kazandıkları ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kontenjana bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına, bu tarihten sonra başvuran adaylara işlem yapılmamasına karar verilmiştir." denildi.haber7
Öğretmenlerin özür grubu tayinleriyle ilgili başvurular başladı. Adaylar 11-17 Ağustos arasında başvuru yapabilecek. Başvurularda öğretmenlerin üç yıl şartı, 1’e indirildi. 

Öğretmenleri sevindirecek haber, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzda şu ifadelerle yer aldı: “Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecek.”  

ÖNCE BAŞVURU, SONRA TERCİH 
Öğretmenlerin 2015 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı yer değiştirme Başvuru Kılavuzu, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. 
Kılavuza göre, başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için iki aşamalı alınacak. 11-17 Ağustos arasındaki birinci aşama başvurularında öğretmenler ‘Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.

 İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek. 

İkinci aşama başvurusu olan tercih süreci 20-26 Ağustos arasında tamamlanacak. Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak. Atamalar ise 28 Ağustos’ta olacak.  

40 TERCİH HAKKI 
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlerin, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtmesi gerekecek. 

Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, isterse ücretsiz izin kullanabilecek. 

 Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. 

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. 

Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek. 

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu yoksa yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilirler.hürriyet

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa performans değerlendirmesi sonucu başarılı olan öğretmen adaylarını, 11 Ekim'de sınava alacak. Sınava başvurular, 24 Ağustos'ta başlayacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan " Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri gereğince bu yıl ilk kez, performans değerlendirmesi sonucu başarılı olan aday öğretmenlere yazılı sınav yapacak. 

Bakanlığının internet sitesinde yer alan kılavuza göre, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler, bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde sınava girebilecek. Sınava, 2014 Eylül ayında atananöğretmen adayları başvuracak. 

657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacak. Asli öğretmenliğe geçiş yazılı sınavı başvuruları, 24 Ağustos'ta, "http://www..meb.gov.tr" internet adresinden başlayacak. Elektronik ortamda alınacak başvurular, 11 Eylül'de saat 17.00'de sona erecek. 

Adaylar, kimlik ve başvuru bilgilerini, "Elektronik Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve formun bir çıktısını, eğitim kurumu müdürüne imzalatıp mühürleterek bir suretini alacak. Elektronik Başvuru Formunun bir sureti de adayın özlük dosyasında saklanacak. 

Adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi gibi bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekiyor. 

Aday, doldurduğu Elektronik Başvuru Formu ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacak ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacak. 

Adaylar, 50 liralık sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk bankalarından birine 24 Ağustos–11 Eylül'de yatıracak. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. 

Sınav giriş belgeleri, "http://www.meb.gov.tr", "http://www.sinavlar.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilececek. Adaylar giriş belgesinin internetten çıktısını alarak, 21 Eylül-9 Ekim'de, bağlı bulundukları eğitim kurumu veya birimine onaylatacak. Adaylara giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. 

100 SORU İÇİN 120 DAKİKA 
Sınav, 11 Ekim 2015 Pazar saat 10.00'da başlayacak. Tek oturumda gerçekleştirilecek sınavda, adaylara çoktan seçmeli 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika verilecek. 

Soruların, yüzde 20'si 657 ve 4483 sayılı kanunlardan, yüzde 30'u bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatından ve yüzde 50'si de öğretmenlik uygulamalarından oluşacak. Sonuçlar, 2 Kasım'da bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.ntv
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, gelecek dönem tüm yurtlarda uygulanmaya başlıyor. Bu kapsamda, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren, YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek. 


 Uygulama, 2015-2016 dönemi için YURTKUR'a asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak. E-kayıt tarihleri, YURTKUR yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra duyurulacak. 

E-kayıt uygulaması öğrencilerin isteğine bağlı olacak. YURTKUR'a ait yurtlara yerleşen öğrenciler e-devlet'ten kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri gibi kazandıkları yurda giderek şahsen de kaydolabilecek. 

Elektronik sistemi tercih eden YURTKUR öğrencilerinin, yurtlara giderek tekrar kayıt yaptırmasına gerek olmayacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, barınma, burs ve kredi imkanı sunmaktadır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerine yönelik şu gibi burs ve kredi uygulamaları sunmaktadır; 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından 2012 yılına kadar katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs vermektedir. 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yukarıda sıralamış olduğumuz burs ve kredi imkanlarının haricinde; ilk defa 2011-2012 eğitim öğretim yılında başlayarak ve hala günümüzde, yurtdışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerine burs ya da öğrenim kredisi vermektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu bu gibi burs, kredi ve yurt imkanlarını; lisans düzeyinde üniversite öğrencileri, lisans üstü master öğrencileri, doktora öğrencileri, ön lisans öğrencileri kullanabilmektedirler. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, sadece üniversitede ilk senesi olan öğrencilere yönelik olarak değil, ara sınıf öğrencilerine de aynı burs, kredi ve yurt hizmetlerini sunmaktadır. 

Sadece, ara sınıfta olup da üniversite okumaya devam eden öğrenciler ile, ilk defa üniversiteye yerleşmiş olan birinci sınıf ya da hazırlık sınıfı öğrencileri, farklı tarihler arasında yurt, burs ve kredi başvurusu yapabilmektedirler. 

Üniversiteyi henüz yeni kazanmış ve yerleşmiş olan adaylar yurt başvurusu ve yurt kayıt işlemlerini, üniversite kayıt süreçleri sonlandıktan sonra yapabileceklerdir. Üniversiteye kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından adaylar, yurt başvurusu ve yurt kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere www.kyk.gov.trweb adresi üzerinden ulaşabileceklerdir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi web adresi olan bu adres üzerinden bir takım bilgiler alabilirsiniz. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yine aynı üzerinden, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren, yurt başvurusu ve yurt kayıtları tarihi hakkında bilgi aktarmaya başlayacaktır. 

Yurt başvuru tarihi sonlandıktan ve yurtta kalmaya hak kazanan adaylar belli olduktan sonra, yurtta kalmaya hak kazanan adaylar, yurt kayıt işlemlerini yine internet üzerinden online olarak ve www.kyk.gov.trweb adresine giriş yaparak gerçekleştirebileceklerdir. 

 Bunların dışında ek olarak; ÖSYM tarafından ek kontenjan ileher hangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler, ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurt başvuru işlemlerini yine aynı şekilde, www.kyk.gov.tradresi üzerinden yapabilirler. 

 Bir de, tüm bu durumların dışında; özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, zaten kurum yurtlarında barınmaktaolup da, okulu uzatan artık yıl öğrencileri, yurt başvuru işlemlerini, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek olan tarih aralıkları dahilinde www.kyk.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebileceklerdir. Sabah