Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esas olacak.

"MEB Ortaöğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bazı hükümler değiştirildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni düzenleme, yargı kararları, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okulların kapatılması, 6638 sayılı kanunla polis kolejlerinin kapatılması, eğitim kurumlarındaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, ortaöğretim birimlerinde değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldı. 

Buna göre, yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esası getirildi. Ancak her dersin sınavlarından biri, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilecek. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında, bir ders saati okulda 40 dakika, işletmelerde ise 60 dakika olarak uygulanacak. İşletmelerdeki mesleki eğitim, günde 8 saat olarak yapılacak. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan ve dal uygulamalarına ilişkin dersler, işletmelerde yapılması durumunda "işletmelerde mesleki eğitim" olarak adlandırılacak. 

Okullarda öğretime ara verildiği dönemlerde, okul yönetimleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilecek. Düzenleme ile ayrıca eğitim kurumlarında okul spor kulübünün kurulabilmesine imkan verildi. 

 Öğrenimini yurt dışında tamamlayanların denklikleri 
Yeni düzenlemeye göre, 8'inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "hafızlık" belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine komisyon tarafından yerleştirilecek. Değişikliğe göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak. 

Kültürler arası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya ailesinin işi nedeniyle 9, 10 ve 11'inci sınıfları Türkiye'de okuyup 12'nci sınıfı yurt dışında tamamlayarak gelen öğrencilere, düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilecek. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını doğrudan geçen ve yıl sonu başarı puanı 70 olan öğrenciler geçiş yapabilecek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılacak ve bu süre devamsızlık süresine dahil edilmeyecek. 

Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için de özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak. 

Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmayacak ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülecek.  

Nakil geçişleri temmuz ayı sonunda 
Okullar arasındaki 10'uncu sınıf öğrencilerinin nakil ve geçiş süresi temmuz ayının sonu olarak belirlendi. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullar ile 6638 sayılı kanunla kapatılan Polis Kolejlerinin öğrencileri için yönetmelikte bulunan ilgili hükümler kaldırıldı. 

Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak. 

 Okullara nakil başvurularında, başvurunun açık kontenjandan fazla olması halinde 9'uncu sınıflar için Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne göre kayıt ve nakil yapılacak. 

Klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci nakil ve geçişi yapılabilecek. 

Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur'an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilecek.  

Yabancı dil dersine yazılı ve uygulamalı sınav 
Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. 

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenecek. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılacak. 

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak. 

Özürleri nedeniyle, hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak. 

Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek. Ancak bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacak. 

 Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla "öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerileri hedefleyen" etkinliklerin planlanarak uygulanması da eklendi. 

 Engelli öğretmene öncelik 
Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak. 

Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri, nöbet görevinden muaf tutulacak. 

Meslek lisesi öğrencilerinin staj süresi 40 gün 
Uluslararası sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak eğitim yapılan havacılık ve denizcilik alanlarında, öğrencilere söz konusu belgelerde belirtilen akredite yeterliklerin kazandırılabilmesi için öğretmenle birlikte alanında yetkin usta öğreticiler de görevlendirilecek. 

Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdürecek. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günü olacak, bu stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10'uncu sınıfın sonunda yapılabilecek. 

Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmeyecek. Öğrenci nakil olduğunda okul veli sözleşmesinin yenileneceği hususu da düzenlemeyle hükme bağlandı. 

"Özürsüz devamsızlık" disiplin suçu olmayacak 
Yeni düzenlemede, özürsüz devamsızlık ile öğrencinin okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemesi disiplin suçu olmaktan çıkarıldı. Ders saatleri içerisinde bilişim araçlarının açık tutulmasına ilişkin fiile disiplin cezası getirildi. 

Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak fiili de disiplin suçu olarak değerlendirilecek. 

Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası verilmemesi hüküm altına alındı. Son sınıf öğrencilerine verilen disiplin cezasının dönem sonunda görüşülebilmesine ve okul değiştirme cezasının zamana bağlı olmadan uygulanmasına imkan sağlandı. 

 Bakanlığın yeni düzenlemesinde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin adı "atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak değiştirildi.haberturk
istediği liseye girebilmek için TEOG sınavında ter döken öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan 1. dönem TEOG sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Peki 1. dönem TEOG ne zaman yapılacak? İşte marak edilenler... 1. DÖNEM TEOG SINAVI NE ZAMAN? 

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye girebilmek için hazırlandıkları ilk dönem TEOG sınavı 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştecek olup bu sınavın mazeret sınavı da 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacak. 
MEB tarafından yayımlanan 2016-2017 sınav takvimine göre 2. dönem TEOG sınavının tarihi aşağıdaki gibidir; Öğrenciler 2. dönem TEOG sınavına 26-27 Nisan 2017'de girecek. 

Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. TEOG NEDİR? Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sınavı(TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır. 

Öğrenciler TEOG'da, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava tabi tutulmaktadır.Haberturk
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları, 4-18 Ocak'ta alınacak. YGS, 12 Mart'ta yapılacak, sonuçlar 28 Mart'ta açıklanacak. 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS İlkbahar Dönemi) 2 Nisan'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 20 Nisan'da duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES İlkbahar Dönemi) 7 Mayıs'ta yapılacak, sonuçlar 8 Haziran'da ilan edilecek. 

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tarihleri LYS4 Sosyal Bilimler 10 Haziran, LYS1 Matematik 11 Haziran, LYS5 Yabancı Dil ile LYS2 Fen Bilimleri 17 Haziran, LYS3 Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvuruları 4-17 Nisan'da alınacak LYS'nin sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak. 

KPSS lisans mayısta yapılacak KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri oturumları 21 Mayıs'ta yapılacak. Sonuçlar 16 Haziran'da duyurulacak. Sınava başvurular ise 14-27 Mart'ta alınacak. 
KPSS A grubu ve öğretmenlik (alan bilgisi), 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sonuçlar 16 Haziran'da açıklanacak. Sınav başvuruları 14-27 Mart'ta yapılacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT), 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 4 Ağustos'ta duyurulacak. 

 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS), 23 Temmuz'da girilecek, sonuçlar 29 Ağustos'ta ilan edilecek. YDS Sonbahar Dönemi, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek, sonuçlar 5 Ekim'de öğrenilebilecek. ALES Sonbahar Dönemi, 19 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 21 Aralık'ta duyurulacak. 

ÖSYM tarafından ilk kez elektronik ortamda yapılacak e-ALES'in ilki 12 Şubat, ikincisi ise 29 Temmuz'da düzenlenecek. Sonuçlar sınavların yapıldığı gün açıklanacak. 

2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimini tamamına buradan ulaşabilirsiniz
AÖF yeni değerlendirme sistemine göre çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi kabul edildi. 

Ayrıca Açıköğretim fakültelerinde yüz yüze derslerin 22 Ekim'de başlayacağı bildirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. 

Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye’nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir. 

Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.  

Açıköğretim fakültelerinde yüz yüze dersler 22 Ekim'de başlayacak  
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde işletme ve iktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için öğrenilmesinde güçlük çekilen bazı derslere yönelik yüz yüze derslerin 22 Ekim'de başlayacağı bildirildi. 

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tüm illerde ve Alanya, Bandırma, Biga, Çorlu, Elbistan, Fethiye, İnegöl, İskenderun ve Polatlı olmak üzere 9 ilçedeki merkezlerde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere katılan öğrencilerden ücret talep edilmeyecek. 

Ayrıca öğrenciler, ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi birtakım olanaklarından da faydalanabilecek. 

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, bulundukları merkezdeki açıköğretim büroları ile Anadolu Üniversitesinin internet sitesinden öğrenebilecek. Yüz yüze derslerin güz dönemi 13 Ocak 2017'de sona erecek.Haber7
2016–2017 ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 8.SINIF 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI(20 soru) 
 8.sınıf matematik 1.yazılı sorularından bazıları
1) Mercan kumbarasındaki madeni paralarının 8 er ve 15 şerli gruplandırıldığında her seferinde 5 madeni parası artıyor.Mercanın madeni parası 260 dan az olduğuna göre en çok kaç tanedir ? 

2)Ayrıt uzunlukları 24 cm, 36 cm ve 48 cm olan buz dolabının içini eşit büyüklükteki dondurma küpleriyle tamamen doldurmak isteniyor.Bu iş için kaç küp gerekir ? 

3)Ay’ın dünyaya olan uzaklığı 35 milyon km dir.Ay ile dünya arasında 5 defa gidip gelen roketin aldığı yolun km cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir ? 

4) A canlısının boyu mikron B canlısının boyu mikron C canlısının boyu mikron D canlısının boyu mikron En uzun boylu canlı hangisidir ? 

5)60 Sayısının asal olmayan kaç tane pozitif çarpanı vardır ? Günde ml süt içen mert günde toplam kaç ml süt içer ?

6) 72 ile bir sayının ebobu 24, ekoku 144 ise diğer sayı kaçtır ? 

MATEMATİK 8.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ
2016–2017 ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 5.SINIF 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI(20 soru) 

5.sınıf matematik 1.yazılı sorularından bazıları 
Ruya bir yarışma programının 1.etabında 1250 TL kazanmış ve bundan sonraki her üç etabında ise bir öncekinin 300 TL fazlasını kazandığına göre yarışmanın 4.etabının sonunda kaç TL kazanmıştır ? 

2) Çarpma işleminde tahmini sonucu bulmak için üç basamaklı sayılar en yakın yüzlüğe, iki basamaklı sayılar ise en yakın onluğa yuvarlanır Buna göre 148 x 46 işleminin tahmini sonucu hangisidir ? 

3)Bir doğal sayının hangi basamağındaki rakamın sayı değeri ve basamak değeri her zaman eşit olur ? 
a) Milyonlar    b) yüzler   c) birler    d) binler 

4) 42aa31 sayısının sayı değerleri toplamı 20 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) sayı 425531 dir b) sayının yüzler basamağında 5 rakamı vardır 
c) a nın sayı değeri 5 tir d) sayı dört yüz beş bin otuz bir dir 

5) 55 + 33 Mercan yukarıdaki işlem için kolay bir yöntem düşünüyor.Bu işlem için aşağıdakilerden hangisini kullanamaz ? 

6) 768 012 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeriyle 7 rakamının sayı değeri toplamı kaçtır ?

MATEMATİK 5.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Galatasaray Üniversitesi'nde 4 yıldır başarıyla uygulanan uluslararası diploma programını tüm yükseköğretim kurumlarına yaymak için önemli bir düzenleme yaptı. 

Yükseköğretim kurumları YÖK'ün tanıdığı yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği yaparak öğrencilere çift diploma hakkı tanıyacak. 

Galatasaray Üniversitesi'nde olduğu gibi çift diplomalı lisans programlarıyla isteyen öğrenciler 2'nci yıldan itibaren protokol imzalanan uluslararası üniversitelerde de eğitim görebilecek. 
Galatasaray Üniversitesi Sorbonne ve Bordeaux ile yaptığı işbirlikleri kapsamında işletme, iktisat ve iletişim fakültelerindeki öğrencilerine çift diploma hakkı sunuyor. 

Konuyla ilgili yönetmelik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç bu uygulamanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirterek uluslararası diploma uygulamasıyla eğitim kalitesinin daha da artacağını söyledi.sabah
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması olan LYS’de açık uçlu sorular sorulabileceğini gündeme getirdi. 

Çoktan seçmeli olarak uygulanan sınav sistemin klasik açıklamalı sınava dönüştürülmesi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan ve açık uçlu soruların olumlu olumsuz birçok etkisinin olabileceğinin altını çizen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Hülya Yavuz, “çoktan seçmeli sorular ezberciliği pekiştirdiği için öğrencilerde kendini ifade edebilme zorluğu yaşatıyor” dedi.

Bilgi birikiminin açık uçlu sorularla daha net ölçülebileceğini söyleyen Yavuz, açık uçlu soruların güvensizlik oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesinin çok zor olacağını belirtti. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde üniversite giriş sisteminde YÖK tarafından değişiklikler yapılması planlanıyor. 
Bu kapsamda Lisans Yerleştirme Sınavları’nda deneme amaçlı açık uçlu az soru sorulması gündemde. Geçtiğimiz yıllarda aynı sistemin TEOG’da uygulanması gündeme gelmiş ancak yöntemle ilgili çekincelerden dolayı uygulanması ertelenmişti. 

Coğrafya, tarih gibi derslerde bilgiyi ölçmek için yerinde bir karar olduğunu belirten Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Hülya Yavuz, “Öğrencinin bilgi birikimini ölçmede açık uçlu soruların çoktan seçmeli sorulara göre teknik olarak daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

Fakat 1 milyon öğrencinin sınav kâğıdının insanlarda güvensizlik oluşturmayacak bir şekilde değerlendirilmesi çok zor görünüyor. Ayrıca bazı öğrencilerin el yazısının okunaklı olmaması değerlendirme sürecini uzatacaktır. 

Konuyla ilgili dikkate alınması gereken bir olumsuzluk da tüm okul hayatı boyunca çoktan seçmeli sorulara göre öğrenim görmüş öğrencilerin son anda açık uçlu sorulardan oluşan bir sınava tabi tutulmasıdır. 

Bu tarz bir sınav programını uygulayabilmek için en azından pilot olarak seçilen 9. Sınıf öğrencileri lise hayatlarındaki 4 yıllık süreçte açık uçlu LYS’ye hazırlanmalı.” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında FETÖ ile bağlantılı aralarında 15 üniversitenin de bulunduğu yaklaşık bin 100 eğitim kurumu kapatıldı. 

Bu okullarda okuyan 131 bin öğrenci devlet okullarına yönlendirildi. Bu kurumlarda çalışan 21 bin öğretmen, usta öğretici, uzman ve yöneticinin çalışma izinleri de iptal edildi. 

 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ 
Aylardır bu kurumlarda çalışan öğretmenler bakanlığın kapısını aşındırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı FETÖ kurumlarında çalışan personelin çalışma izinleriyle ilgili düzenleme için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 81 ile yazı gönderdi.Gönderilen yazıda şöyle denildi:

 “FETÖ kapsamında kapatılan kurumlarda çalışanların çalışma izinlerinin iptal edildiği, bu uygulama sonunda bazı personelin mağdur duruma düştüğü yönünde başvuruların bakanlığımıza iletildiği anlaşmıştır. Bu şekilde işlem yapılan nedenle illerde valilikler tarafından komisyon oluşturulacaktır. 
Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edenlerden ilgili KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum, veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısı olmadığı oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenen personel listesi valilikler tarafından genel müdürlüğümüze bildirilsin.” Yapılacak çalışama sonunda FETÖ'cü olmayanların çalışma izinlerinin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. milliyet
Bosch Türkiye’nin 2014 yılından bu yana desteklediği Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜRacing ekibi, ilk defa katıldıkları Formula Student Almanya yarışında tüm klasmanları tamamlayarak ülkemizi başarıyla temsil etti. 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing Ekibi, dünyanın dört bir yanından 73 ekibin katıldığı Formula Student Almanya’yı 41. sırada tamamladı. 

YTÜ’lü gençler, ilk kez katıldıkları Almanya yarışlarında sergiledikleri performanslarıyla büyük takdir topladı. Bosch Türkiye’nin 2014 yılından bu yana desteklediği YTÜ Racing ekibi, yarışmaya kendilerine Bosch tarafından hibe edilen aksamları da kullanarak tasarladıkları bir araçla katıldı.  

Öğrencilere profesyonel destek 
Yarışa hazırlık aşamasında Formula 1, WRC ve Le Mans gibi motorsporlarının en üst seviyelerinde motor kalibrasyonu üzerine çalışan, Bosch Motorsport'tan Eberhard Haberkern Türkiye’ye geldi ve öğrencilerle birlikte kalibrasyon çalışmalarını yürüttü. Hockenheim'da gerçekleştirilen yarışın ilk günündee statik mücadeleler yapıldı. 

Mühendislik Tasarımı, Maliyet ve İmalat, İş Sunumu gibi disiplinler altında yapılan statik mücadelelere paralel olarak dinamik mücadeleler de gerçekleştirildi. Dinamik disiplinlerde, öğrencilerden imal etmiş oldukları arabaların yarış pistinde yol özelliklerini kanıtlamaları istendi. 
Hızlanma, skidpad, otokros, dayanıklılık, yakıt verimliliği gibi başlıklarda araçlarının üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan YTÜ Racing ekibi, kısa bir süredir bu yarışlarda yer almasına karşın güzel bir takım çalışması örneği ve başarılı bir performans sergiledi.  

Gelecek yılın hazırlıkları başladı 
YTÜ Racing ekibi, gelecekteki yıllarda da farklı ülkelerde gerçekleşecek olan Formula Student yarışlarında yer alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerekli çalışmalara şimdiden başladıklarını dile getirdiler. Bosch Türkiye ekibi ise önümüzdeki yıllarda takımın katılacağı Formula Student yarışlarında,YTÜRacing ekibine gerekli desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.  

Formula Student: Strateji ve performans gösterisi 
Formula Student Yarışması’nda ekipler, üretim için değerlendirilecek bir prototip geliştiren bir üretici olduklarını varsayıyor. 

Öğrenciler, oldukça makul bir maliyetle emniyetli ve iyi sürüş özelliklerine sahip araç geliştirmeye çalışıyorlar. Jüri, yapı, maliyet planlaması ve satış sunumuna dayanarak, her ekibin aracını ve satış planlamasını değerlendiriyor. 

Kararın geri kalanı, öğrencilerin kendi ürettikleri yarış arabalarının gerçek ortamda nasıl bir performans göstereceğine dair gerçekleştirilen performans testleriyle pistte veriliyor. Formula Student Almanya, 2005 yılından beri gerçekleştiriliyor ve Bosch, 2007’den beri Formula Student’ın resmi ortağı olarak organizasyona destek veriyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi tarafından hazırlanan yeni ders programlarının tanıtım toplantısı, Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. 

Toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, TRT Okul Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray ve diğer ilgililer katıldı.

“Bu sistem önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek, ders havuzumuz daha zenginlik kazanacak” Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nin tüm üniversite personelinin bir meyvesi olduğunu ve herkesi katkı sunduğu bir sistem olduğunu belirtti. 

Açıköğretimin başlangıçta sadece ders kitabıyla başladığını ifade eden Rektör Gündoğan, “Fakat bu zaman içerisinde ders materyalleri noktasında ciddi gelişmeler oldu. Televizyon devreye girdi. Hocalarımızı televizyon aracılığıyla ders programları yapmaya başladılar. 

Bu programlar gitgide iyileşti. Çok güzel nitelikli programlar haline geldi. Geçtiğimiz yıl da ‘Anadolum e-Kampüs’ sistemi adı altında bir e-öğrenme portalı hizmete girdi. 

Buradaki amaç da Anadolum e-Kampüs sisteminde, var olan tüm ders materyallerimizi, kitaplarımızı, deneme sınav sorularımızı, televizyon programlarımızı elimizde ne varsa o derslere ait tek bir kampüs sistemi adı altında toplamaktı. 

Çok daha yeni bir sistem. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sistem gelişecek, ders havuzumuz ve e-öğrenme malzemelerimiz çok daha zenginlik kazanacak. 

Daha nitelikli malzemeler çekilecek. Bu sistemi daha da güçlendireceğiz. Dolayısıyla sadece öğrencisine bir kitap sunan ve bundan sınav yapa bir sistemden, çok zengin içerikli, e-öğrenme malzemeleri sunan bir sisteme geçmiş olacağız. 

Bütün gayretimiz, çabamız bu” dedi. “Öğrenciyi kitapla baş başa bırakıp ‘Buradan öğren’ demek haksızlık” Lansmanı yapılan sistemin projelerinin bir ürünü olduğunu sözlerine ekleyen Gündoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Değişik formatta gerçekten tabii şu var öğrenciyi diri tutmak ya da öğrencinin ilgisini çekmek çok kolay değil. Bu noktada öğrenciyi sadece bir kitapla baş başa bırakıp ‘Buradan öğren’ demek aslında biraz haksızlık. 

Özellikle günümüzün gelişen teknolojilerini de kullanarak öğrencilerimize daha hızlı, daha kolay, daha pratik ne şekilde ulaşabiliriz? Onların, o ders içeriklerini daha iyi anlamalarını ne şekilde sağlayabiliriz? 

Gayretimiz hep bu yönde. Bu noktada arkadaşlarımız TV Yapım Merkezine, başta Selçuk Kıray hocamız olmak üzere ben tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fedakarhane bir çalışma sergilediler. 

Çok ciddi bir çalışma sergilediler. Bunun neticesinde de İnşallah bundan sonra güzel ürünler ortaya çıkacak.” “Anadolum e-Kampüs içerisinde öğrencilerimizin dersleri daha iyi anlamaları için videolar yükleyeceğiz” Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney de, TRT Okul ile birlikte daha da büyüyüp genişlediklerini söyledi. 

Güney, “Dünyanın birçok ülkesine TRT Okul sayesinde ulaşabiliyoruz. Ama şu anda internet ortamında da videolar yayınlayacağız. Anadolum e-Kampüs içerisinde öğrencilerimizin dersleri daha iyi anlamaları için videolar yükleyeceğiz. Bu videolar daha önceki bilinen, üretilen videolardan biraz farklı. 

10 dakikalık, kısa, grafik anlatımı çok olan, öğrencinin anlayabilme seviyesini yükselten oldukça ilginç videolar. Bu çalışmada öğretim üyesi arkadaşlarımız, ETV’de çalışan personelimiz, ışıkçısından sesçisinden tutun yönetmenine kadar, kameramanına kadar herkesin emeği var. 

Ben bu çalışmayı yaptıkları ve özellikle bugün bize sunma imkanı verdikleri için arkadaşlarımıza, Sayın Rektörüm başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım üretilen videolar, üretilen öğrenme malzemeleri öğrencilerimiz tarafından kullanılır, geri dönüşleri alırız ve öğrenme seviyelerini artırırız” diye konuştu. 

Öte yandan konuşmaların ardından TRT Okul Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray, yeni TV ders programları hakkında bilgi verdi. TV ders programları kendi ders ve konu adına göre daha modüler ve sonrasında geliştirilebilir bir hale geldi  

Yeniliklere ilişkin ise, şu bilgiler paylaşıldı:
“TV ders programlarının ana kaynağı ders kitapları olduğundan, yeni oluşturulan TV ders programlarında da kitap üniteleri model alınarak tasarımlara başlanmıştır. 

TV ders programlarının desenlemesinde öncelikle ortak bir tasarım oluşturulmuş ve ders programlarının sunum süreleri 10 dakikalık süreyle sınırlandırılmıştır. 

Bir kitap ünitesini oluşturan konu ya da konulara göre kitap editörlerinden her bir ünite için en az bir en fazla üç 10 dakikalık içerik senaryosu hazırlamaları istenmiştir. 

Örneğin bir ders kitabı 8 üniteden oluşuyorsa, bu ders kitabından en az 8 en fazla 24 bölüm TV programı oluşturulmuştur. Böylece TV ders programları kendi ders ve konu adına göre daha modüler ve sonrasında geliştirilebilir bir hale gelmiştir. 

Ayrıca TV ders programlarının çekimlerinde sunucu olarak diksiyon ve beden dilini daha etkili kullanabilen akademisyenlerin yanında profesyonel sunuculardan da yararlanılmıştır. 

TV ders programlarının bütün çekimleri TV Yapım Merkezi’nin stüdyolarında yer alan yeşil fonlar önünde yapılmıştır. Yeşil kutu olarak da tanımlanan bu çekim tekniğindeki en büyük avantaj harici bir dekor kullanılmaması ve stüdyo dışı bir mekana gereksinim duyulmamasıdır. 

Çekim sonrası aşamada yeşil fon bilgisayarlarda yok edilerek yeşil fonun yerine istenen bir görsel yerleştirilebilmektedir. TV ders programları çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası olmak üzere üç süreçte hazır hale getirilmiştir. 

Çekim öncesi süreçte derslerin belirlenmesi ve senaryolarının hazırlanması yer almıştır. Senaryolar ders kitaplarının editör ve editör yardımcılarıyla beraber TV senaristlerinin iş birliğinde hazırlanmıştır. Senaryo yazımları ise bir İnternet portalı aracılığıyla yapılmıştır. 

Editörler için bir içerik senaryosu oluşturma şablonu hazırlanmış ve editörler tarafından hazırlanan içerik senaryoları senaristler tarafından TV senaryosu haline getirilmiştir. 

Gerekli kontrol ve denetimler sonrası çekime hazır hale gelen TV ders senaryolarının çekimi yönetmen ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu çekim sürecini takip eden çekim sonrası süreçte ise görüntü ve ses kurguları tamamlanan TV ders programları yayına hazır hale getirilmiştir.” haber7
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç düzenlediği basın toplantısında öğretmen atamaları, eğitim fakültelerinin durumu, öğrenci alımı gibi pek çok hususa değindi. 

Yaptığı konuşmada öğretmen atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde çalıştıklarını belirten Saraç, öğretmen atamaları konusunda farklı görüşlerin söz konusu olduğunu dile getirdi. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, öğretmenlerin atanabilmesi için yükseklisans yapma şartının getirilmesi düşüncesini savunduğunu, öğretmen atamalarında tezli yüksek lisans şartının olması gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin atanabilmek için tezli yüksek lisans mezunu olma şartının uygulamada nasıl olabileceği ise merak konusu. 
Halihazırda ataması yapılmamış 400 binin üzerinde öğretmen adayı söz konusu iken bu sayının nasıl yüksek lisans sistemine dahil edileceği, bu süreçteki maddi kayıplar ve giderlerin nasıl karşılanacağı belirsizliğini korumakta. 

Her geçen gün farklı bir uygulamaya tabi tutulan öğretmenlerin bu konudaki düşünceleri merak konusu oldu! Öğretmenlerin akademik anlamda kendini geliştirmesi elbette doğaldır ve bunun olması da öğretmenleri memnun eder. 

Ancak bir meslek grubu düşünün ki üniversite mezuniyetinden sonra KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim, Alan Bilgisi sınavlarına girsin ardından yetmesin bir de mülakata tabi tutulsun, bu da yetmesin adaylık sözlü ve yazılı sınavlarına tabi tutulsun, bu da yetmesin bir de amirleri ve müfettişler tarafından değerlendirilsin; şimdi tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de yüksek lisans yapma şartı koşulsun!mebpersonel
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere’de sterlinin önemli oranda değer kaybetmesi dil okulları maliyetlerinde düşüşe yol açtı. 

Bu düşüşle beraber yurt dışında dil eğitimi almak isteyen öğrenciler tercihlerini İngiltere’den yana kullanmaya başladı. İngilizce dil eğitimi için eğitim alınmak istenen ülkelerin başında gelen İngiltere, maliyetler nedeniyle tercih edilmiyordu. 

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen referandumla yüzde 52’lik oy oranıyla İngiltere’nin AB’den ayrılması dünya genelindeki borsalarda ciddi düşüşlere neden oldu ve İngiliz sterlini de önemli oranda değer kaybetti. 

İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrenciler için bu durum tam anlamıyla fırsata dönüştü. Yaşanan bu gelişmelerin dil eğitiminde İngiltere’yi üst sıralara taşıdığını belirten Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Eylül 2015’te 4.70 TL’ye kadar çıkan sterlin, referandum sonrasında 3.75 TL- 4.00 TL bandında seyretmesi öğrencilerin toplam maliyetlerini önemli bir oranda azalttı. 

Öğrenciler de bu dönemi fırsat olarak değerlendirdi ve dil eğitimi için İngiltere’yi tercih etmeye başladı. Üstelik birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de ki dil okullarında da dönemsel olarak indirim yapılması öğrencilere büyük avantaj sağladı. 

Endless Abroad olarak danışmanlarımızın planlarını doğru koordine ediyor, planların olgunlaşma safhasında doğru tavsiye ve yönlendirmelerle yanlarında oluyoruz ” dedi. 

12 senelik deneyimi ile yurtdışı eğitimlerinde danışmanlık hizmeti veren Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı öğrencilerin dil eğitimi planlarını koordine ediyor, tavsiye ve yönlendirmelerle öğrencilerin doğru seçimler yapmasını sağlıyor.
BAŞARIRSIN! 31 Aralık'a kadar Samsung tablet alanlar, 3 ay ücretsiz Ssınav uygulaması ile TEOG, YGS, LYS sınavlarına hazırlanıyor. 

31 Aralık 2016’ya kadar, Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilmiş Samsung tablet satın alarak aşağıda belirtilen kampanya koşullarını yerine getirenler için geçerlidir. 

Kullanıcılar hediye yazılım Ssınav uygulamasını 31 Aralık 2016’ya kadar Google Play Store’dan indirip, 3 ay ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. 3 ay ücretsiz kullanım, yazılımın indirilip aktive edilmesi ile başlar. 

3 ay süren ücretsiz hizmet kullanımının ardından uygulama içerisinde belirtilen güncel tarifeler ile aylık ücretlendirme yapılacaktır. Kampanyaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2016'dır. Başka kampanyalar ile birleştirilemez. 

Kampanya hakkında sorularınız için 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. Kampanya Türkiye’den alınmış ürünler için geçerli olup, Türkiye dışında yararlanılamaz. Kampanya sadece Türkiye il sınırları içerisinde geçerlidir.
Bu sene ilk kez düzenlenecek Red Bull Mind Gamers, herkesi yeni bir akıl oyunları dünyasına davet ediyor.

31 Ekim’de başlayıp Aralık ayı ortasına kadar sürecek ilk aşamada katılımcılar, www.redbullmindgamers.com adresinde açık olan oyunlar ile zekalarını zorlayacak. 

Oyunları aşmaya çalışan yarışmacılar, online mücadeleyi ve Türkiye çapında gerçekleştirilecek Türkiye elemelerini geçerek Budapeşte’deki Dünya finaline gitmek için kıyasıya mücadele edecekler. 

Türkiye elemelerinden zeka oyunlarını en kısa sürede çözen 4 kişilik takımın katılacağı Red Bull Mind Gamers Dünya şampiyonasında ise kazananlar Boston'a 3 günlük seyahatle MIT Game Lab'de bulmaca tasarım seansına katılma hakkı kazanacak. 

Yaratıcılığınızı ve mücadeleci ruhunuzu, zeka oyunlarıyla birleştirmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘Evet’se ilk kez düzenlenecek Red Bull Mind Gamers , sizi zeka oyunlarına davet ediyor. 

Sanal ortam ve gerçek dünyayı bir araya getiren oyunda yarışmacılar tam anlamıyla zeka oyunları ile karşı karşıya gelecekler. Zeka oyunlarını en kısa sürede tamamlayan takım Dünya Finali için Budapeşte biletini kapacak. Türkiye için yerel elemeler 31 Ekim’de başlayacak ve Aralık ortasına kadar devam edecek. 

www.redbullmindgamers.com’a girenler Türkiye elemelerine katılmak istedikleri ili seçerek oyunları oynamaya başlayacak. Her il için açılacak online elemelere katılan yarışmacılar ülke elemesinde karşılaşacakları oyunlar için daha hazırlıklı olurken, dereceye giren oyuncular doğrudan Türkiye elemelerinde yer alma fırsatını elde edecek. 

Dereceye giremeyen yarışmacıların ise Türkiye elemelerinin yapılacağı etkinlik alanlarına gelerek elemelere katılmak için son bir şansı daha olacak. Türkiye elemelerinde 4’erli takımlar kendilerini gerçek bir küpün içerisinde bulacak. 

Katılımcılar, zekalarının farklı yönlerini, teknolojinin ve gerçek dünyanın algıları arasında kullanacaklar. Sanal ortamla, gerçek dünyayı bir arada yarışmacılara sunan oyunlarla, katılımcılar zekalarını sonuna kadar zorlayacak.

Çeşitli zeka oyunlarını kafa kafaya vererek en kısa sürede tamamlamayı başaran takım Budapeşte’deki Dünya Finali’ne giderek kendilerini gerçek bir evden kaçış oyunu içinde bulacak. Bu dijital ortamla gerçek dünya’yı birleştiren kaçış odasındanen hızlı zamanda çıkabilen takım ise Red Bull Mind Gamers’ın dünya şampiyonu olacak.

Red Bull Mind Gamers dünya şampiyonasında kazananlar Boston'a 3 günlük seyahat ve MIT Game Lab'de bulmaca tasarım seansına katılma hakkı kazanacak.
Ortaokula geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün açıkladığı tam gün eğitim, okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve 5’inci sınıfta zorunlu yabancı dil hedefleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışmalarına hız verdi. 

Ortaokula geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek. 
Yabancı dil dersleri, ikinci sınıftan sonra zorunlu seçmeli dersler olan İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşacak. Bu kademede okutulması gereken diğer konular, 4’üncü ve 6’ncı sınıf müfredatına entegre edilecek. 

Yabancı dilde öğretmen açığının kapatılması için ise İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Arapça branşlarında atama yapılacak. hürriyet
Ergenlik döneminde yaşanan bedensel ve ruhsal farklılıklar öğrenciler üzerinde büyük değişimlere yol açıyor. Bu süreçte öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluk okul başarısında düşüşe neden oluyor. 

 Öğrencinin ergenlik dönemine girmesiyle beraber evde ve okulda zorlu bir süreç başlıyor. Bu dönemde fiziksel ve ruhsal açıdan yaşanan değişimler okul performansı ile doğrudan ilişki içerisinde oluyor. 

Öğrencinin yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişim, okulda yaşanan uyumsuzluklar, arkadaş ilişkileri ve öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluklar, okul başarısını düşürüyor. 

Öğrencilerin bu sürecinde ailelere ve eğitimcilerine büyük görevler düşüyor. Ergenlik dönemine giren öğrencilere karşı ailelerin ve öğretmenlerin ergenlik psikolojisi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Ailelerin ve öğretmenlerin, bu zorlu süreçte öğrencilere karşı anlayış ve sabır göstermesi gerekiyor. 

Gençle fazla çatışma yaşamadan sorunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Genç için zor ama geçici olan bu dönemin bir süreç olduğu unutulmamalı. 
Biz Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak bu süreci yaşayan öğrencilerimizin aileleri ve öğretmenleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bunun geçici bir dönem olduğunu ve ona destek olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz” dedi. 

Ergenlik döneminde başarı düzeyi düşüyor Ergenlik döneminde öğrencinin artık ebeveyne bağımlılıktan kurtulup kendi kimliğini bulmak istediğini vurgulayan Ayşegül Gürcü, “Ergenlik dönemi ile başlayan farklılaşmaları, aileler ve öğretmenler soğukkanlı ve kabul edilebilir karşılamaları gerekiyor. 

Bu dönemde onların birer birey olduğunu unutarak yıkıcı eleştirilerde ve öğrencinin kendine olan güven ve inancını zedeleyici yorumlarda bulunmamalılar. Genelde bu dönemde öğrencilerin başarı düzeyinde bir düşüş gözlemliyoruz. 

Fakat eğitimcilerimizden öğrencileri değerlendirirken bu dönemi göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bu dönemde aileler ile eğitimciler arasındaki iletişim kuvvetli olmalı ve doğru bir iletişim kurulmalı ” dedi. 

Birlikte ideal ve hedefler belirleyin Ergenlik döneminde gencin bütün sorumluluklarının üstlenmesinin sağlanması gerektiğini aksi takdirde kişilik gelişiminin ve özgüveninin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyen Gürcü sözlerine şöyle devam etti; ‘‘ Öğrencilerin bu dönemde mutlaka bir hedefi olmalı. 

Ailelerde bu dönemde gencin olumlu yönlerini destekleyerek “Hiç ders çalışmıyorsun!” cümlesi yerine “Geçen hafta matematik sınavına ne güzel çalıştın, sonucu da güzeldi” şeklinde cümleler kurarak dersler ve okul konusunda takdir etmelidir’’ dedi.
Örgün eğitim görme imkanı olmayan veya çalışırken okumak isteyen öğrencilerin eğitim aldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2016-2017 güz eğitim dönemi için kayıt yenileme işlemleri yarın sona eriyor. 

Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? 
AÖF KAYIT YENİLEME YARIN BİTİYOR 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 

Ders Ekle-Sil işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşen kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2016 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli olanlar 07 Ekim 2016 tarihinde kayıtlarını yeniletecektir. 

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 
Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacak. 

Öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebilir. Ders ekle-sil işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. 

Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders silme işlemi yapılması mümkün olmamaktadır. Ders ekle-sil işlemi yapmadan kayıt yenileme bedelini ödeyen öğrenciler, Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırlar. 

Öğrencilerin ileride sorun yaşamamaları için ödeme yapmadan önce http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden sorumlu oldukları dersleri mutlaka incelemeleri gerekmektedir. 

TEKRAR DERS EKLE İŞLEMLERİ NE ZAMAN? 
Kayıt yenileme tarihleri içinde kayıt yenileme bedelini ödeyen, ancak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen öğrenciler 06-07 Ekim 2016 tarihlerinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri linkinden ders ekle işlemi yapabilirler. 

Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu, atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle işlemi yapmaları gerekmektedir. 

07 Ekim 2016 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. 

Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.haberturk
Başbakan Binali Yıldırım Orta Vadeli Programı açıkladığı toplantıda eğitim sisteminde ilişkin çok önemli kararları da açıkladı. 

DEVRİM GİBİ DEĞİŞİKLİK 
Buna göre, 2019’a kadar ikili öğretim kaldırılıyor. Öğrenciler yarım gün değil, tam gün okula gidecek. Yani Sabahçı-Öğlenci devri sona erecek. 

Ancak eğitimcilerden tam destek gelen ve eğitim kalitesine sisteminin artıracak bu sistemin önündeki en önemli engel okul ve derslik sayısı. 

Başbakan Yıldırım'ın milyonlarca eğitimci, öğrenci ve veliyi ilgilendiren bu açıklaması sonrası Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi "2015-2016 öğretim yılında ilköğretimde yaklaşık 60 bin derslikte ikili öğretim yapıldığı ve Türkiye'deki öğrenci dağılımının homojen olduğu varsayılacak olursa, okul öncesi ile ilköğretimde ikili eğitim uygulamasına son vermek için yaklaşık 74 bin dersliğe ihtiyaç olduğu söylenebilir." dedi.  

MEB RAPORU 
MEB'in 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı istatistik raporuna göre; -Türkiye genelinde 17 milyon 558 bin 958 öğrenci var. -Toplam 61 bin 2013 okulda 651 bin 258 derslik mevcut -6 milyon 700 bin öğrenci ikili eğitim görüyor. 

Bu rapora göre Tekli sisteme geçmek için her yıl en az 25 bin yeni derslik gerekiyor. Böylece 3 yıl sonunda toplam 3 bin yeni okul yapılmış ve toplam 75 bin derslik eğitime kazandırılmış olacak.  

BAKAN YILMAZ: HEDEFİ TUTTURABİLİRİZ 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “İkili eğitim yapan okulların sayısını azaltmak için 17 ilde 2019’a kadar 77 bin ilave derslik yapmak istiyoruz. 

Eğer geçmiş dönemdeki başarımızı yakalarsak bu hedefi tutturabiliriz. Daha iyi bir eğitim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.haber7
Orta Vadeli Programı açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimin sona ereceğini ve tam gün eğitim yapılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada "Öğrencilere kötü haber. Yarım gün okuyacaklardı tam gün okuyacaklar. 2019'un sonuna kadar bunu yapacağız" dedi. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU HALE GELİYOR 
Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz' diye konuştu. 

Yıldırım, "Millet, Türkiye'de yabancı dil bilme oranı yüksek sanıyor. Öyle değil. 4+4+4 sisteminde 5. yılda yabancı dil zorunlu hale gelecek" dedi.haber7
12 yıllık zorunlu eğitim 2013-2014 2014 TEOG YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 4+4+4 5.sınıf dökümanları 5.Sınıf Matematik 5.Sınıf Matematik Yazılı 6.Sınıf dökümanları 6.Sınıf Matematik 6.Sınıf Matematik Yazılı 7.sınıf dökümanları 7.sınıf matematik 7.Sınıf Matematik Yazılı 8.sınıf dökümanları 8.Sınıf Matematik 8.Sınıf Matematik Yazılı Açık Öğretim ada yayınları ADAY ÖĞRETMEN Alan Sınavı ALES AÖF Atama ve yer değiştirme Bep planı Bize Ulaşın Bölge zümresi Burs Haberleri CARTER SCHOOL Çalışma Takvimi Ders çalışma DERSHANELER Diğer Kampanyalar Dikey Geçiş Sınavı(dgs) Dikey yayınları dil eğitimi DUS Duyuru ve Anonslar e kurs e-Pansiyon E-SINAV e-yds eba Eğitim ögretim haberleri ETÜD Fatih Projesi FORMASYON Gizlilik İLKOKUL KAYIT İNOVASYON koçluk kodlama dersi KOLEJ kolej fiyatları KPDS KPSS kpss tercih LİSE Lise dökümanları M MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ SINAVI Matematik Matematik Öğrenme Laboratuvarı Projesi matematik seminer raporu matematik seminerleri Matematik Uygulamaları MATEMATİK UYGULAMALARI matematik uygulamaları 5 matematik uygulamaları 6 matematik uygulamaları 7 matematik uygulamaları 8 MATEMATİK YARIŞMALARI Matematik zümresi MEB meb esınav MEB GYS meb haberleri mebbis MERKEZİ SINAV Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi müfredat OGES OKS OKUL KURSLARI okul servisi ORTAK SINAV Ortaokul ortaokul 2016-2017 ORTAOKUL KAYIT ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI OSYM ÖABT Ödüllü Öğrenci Yarışmalar Ögretmen Kampanyaları öğretmen öğretmen 4 aylık eğitim planı Öğretmen Akademisi ÖĞRETMEN KAMPANYALARI ÖĞRETMEN ROTASYONU Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ösym haberleri ÖSYM SINAV TAKVİMİ ÖSYS Özel Eğitim Kursları Özel Okul ücretleri Özel Okullardan Haberler özgün yayınları PBYS Pedagojik formasyon Performans ödev konuları Polis akademisi proje ödev konuları Rehberlik Dökümanları Resmi Tatiller SBS Scientix Seçmeli Dersler Seminer Dönemi sevgi yayınları sınav stresi Sınav Takvimi Sınav Tarihi sınav uzmanı Sınıf öğretmeni dökümanları SONUÇ Sorumluluk Sınavı SOSYAL SORUMLULUK sömestr sözleşmeli öğretmen Staj imkanı stem modeli Şube Ögretmenler Kurulu takviye kursu Tayin teknoloji TEMEL LİSE TEOG TEOG SINAV SONUÇLARI TEOG YERLEŞTİRME TUS tutku yayınları Uzaktan eğitim Üniversite Haberleri üniversite tercih rehberi ünlü matematikçiler Yazılı Soruları YDS YDUS YENİ SINAV SİSTEMİ Yenilikler YGS VE LYS Yıllık Planlar YÖK ten haberler YURTKUR yüksek maaşlı iş imkanları