DERSHANE ÖĞRETMENİNE 1 YIL STAJ ŞARTI

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan tas­lak­la il­gi­li ön­ce­ki ak­şam bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nuş­tu. Av­cı, ders­ha­ne­le­rin yüz­de 20’si­nin özel oku­la dö­nüş­me­ye uy­gun ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

Ka­nun tas­la­ğı­nın şu­ba­t­ta Mec­li­s’­e ge­le­ce­ği­ni ifa­de eden Av­cı, ders­ha­ne­le­rin 1 Ey­lül 2015’ten son­ra özel okul, açık li­se gi­bi al­ter­na­tif ku­rum­la­ra dö­nüş­müş ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Av­cı, özel oku­la dö­nüş­mek is­te­me­yen ders­ha­ne­le­rin açık li­se, dil, mes­lek edin­dir­me kur­su ve Baş­ba­ka­n’­ın öne­ri­si ile ana­oku­la dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.

 Gö­re­ve ye­ni baş­la­yan öğ­ret­men­ler­le il­gi­li dü­zen­le­me yap­tık­la­rı­nı bil­di­ren Av­cı, 1 yıl­lık staj­yer­lik son­ra­sın­da öğ­ret­me­nin de­ğer­len­dir­me­ye ta­bi tu­tu­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. 

Av­cı, şöy­le ko­nuş­tu: “De­ğer­len­dir­me­de ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­la­rın baş­ka yer­de 1 yıl da­ha de­ne­me sü­re­si ön­gö­rü­lü­yor. Aday öğ­ret­men­ler için ye­ni bir sta­tü dü­şü­nü­yo­ruz. Ders­ha­ne­ler­den ba­kan­lı­ğa geç­mek is­te­ye­cek öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mız bu sta­tü için­de ve ba­kan­lı­ğın ih­ti­yaç duy­du­ğu alan ve böl­ge­le­re yön­len­di­ri­le­cek şe­kil­de plan­la­na­cak.

” OKU­MA SA­LON­LA­RI­NA ŞART­LI İZİN 
Özel­lik­le Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki oku­ma sa­lon­la­rı­nın özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı ka­nu­nun­da bu­lun­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Av­cı, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bu ku­rum­lar ör­tü­lü ders­ha­ne­ci­lik yap­ma­mak kay­dı ile fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam ede­cek. KPSS’­ye ha­zır­lık ve İn­gi­liz­ce kurs­la­rı es­ki­den ol­du­ğu gi­bi de­vam ede­ce­k

.” Etüt merkezlerine 12 yaş sınırı Kapatılması planlanan etüt eğitim merkezlerine de yaş sınırı getirdiklerini söyleyen Avcı, 12 yaş altına hizmet veren etüt eğitim merkezlerinin devam edeceğini kaydetti. 12 yaş üstü çocuklara eğitim verilmesi halinde bunun dershanecilik faaliyeti olacağını düşünen Avcı, “Dershanecilik yapılmasın diye 12 yaş sınırı getirdik” dedi. BUGÜN GAZETESİ
Blogger tarafından desteklenmektedir.