MEB MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ATAMA KRİTERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni düzenlemeyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerde merkezi yazılı sınav şartı getirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni düzenlemesiyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler için merkezi yazılı sınav şartı getirildi. Müdürlüğe görevlendirmeler ise müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlardan değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, eğitim kurumlarına yönetici atamasını düzenleyen yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal etmesi üzerine MEB'in hazırladığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, yönetici olarak görevlendirileceklere genel şartlar arasına, zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak şartı da eklendi. 

Bunun yanında, yönetici olarak görevlendirilmek için, görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartı da getirildi. Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda yer alan, bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten 8 yıl görev yapmış olma koşulu kaldırıldı. 

 Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik eğitim kurumları, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde, belli alanlarda öğretmen olmak şartı aranacak. 

Ancak, belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek. 
Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek. Müdür ve müdür yardımcılığında yeni kriterler Yönetmelikle, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerin yazılı sınav sonucuna göre yapılması şartı getirildi. 

Müdürlüğe görevlendirme ise müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlardan değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında 4 yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam 8 yıllık görev süresi dolanlar ile şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılacak. 

Bu sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak. 

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilecek. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilecek.  

20 tercihte bulunacaklar 
Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek. 

Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecek. 

 Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına, sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle 4 yıllığına görevlendirme yapılabilecek. 

Müdür atamaları Müdürlükte 4 yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam 8 yıllık görev süresi dolanlar ile şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek. Yeni düzenlemeyle, daha önceki yönetmelikte yer alan görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için düzenlenen değerlendirme formu yürürlükten kaldırıldı. Bakanlık, yönetici değerlendirme formunda da bazı değişikliklere gitti. Değerlendirme sonuçlarına itiraz edilebilecek. 

Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak. Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. 

Yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilecek Yönetmeliğe göre, yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla 4 yıldan fazla 8 yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, 8 yılın dolduğu tarih itibarıyla yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacak.sabah

Blogger tarafından desteklenmektedir.