Header Ads

İLKÖGRETİM MATEMATİK 2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ : 19.02.2013
TOPLANTI SAATİ : 12.45
TOPLANTIYA KATILANLAR : (Matematik Öğretmenleri) , (Müdür Yrd)
TOPLANTI NO : 2

GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama,
2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.,10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması,
3) 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük
konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması,
4) 1.dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi,
5) Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
6) 1.dönemde yapılan yazılı sözlü sınavlarının derse uygun ve yeterli olup olmadığının tespiti ve 2.dönemde uygulanacak sistem hakkında karar verme,
7) Proje ödevlerin belirlenmesi toplama zamanın tespiti. Proje ödevlerinin değerlendirme hususları
8) Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi,
9) Başarıyı artırmada alınacak önlemler,
10) Sınıf rehber öğretmen-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması
11) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
12) Dilek, temenniler ve kapanış


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :
1) Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Okul Müdür Yardımcısı başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada matematik öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü..

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2, 10 ve 43 sayılı maddeleri tarafından okundu.
Madde 2: Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

2. Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

3.İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak.
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Tür dilinin, eğitimin her kademesinde özellikler bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır. Bu maksatla Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu işbirliği yapılarak milli eğitim bakanlığınca gerekli tedbirler alınır
Madde 43: Öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetime görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikler kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır.Bu öğrenim lisans öncesi lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkan verecek biçimde düzenlenir.

3) 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Müdür Yardımcısı yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

4) Yıllık planları bazı sınıflarda başarılı bir şekilde uygulamamıza rağmen bazı sınıflarda ise başarısız öğrencilerle başarılarını artırma amaçlı konuşmalar ve onları kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığımızdan tam olarak yıllık planlarını uygulamada sorun yaşadığını belirterek planlarda yazılan amaç ve davranışların öğrencilere kazandırıldığını söyledi.

1. dönem ortaklaşa hazırlanan yıllık planların kar tatilleri sebebiyle tarihlerinin sarktığı söyledi.Ayrıca her 1.dönem başında 6.sınıflar için yaptığımız mini sınavların çocukların hangi konularda eksik olduğunu görmemiz açısından faydalı olduğunu belirtti.

5) Bir önceki döneme ait zümre kararları matematik öğretmeni tarafından okundu. Geçen dönem zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

6) Müdür Yardımcısı ; ölçme ve değerlendirmenin MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 42.maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi. ; sınavların ve değerlendirmelerin ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını belirtti. 2011-2012 eğitim öğretim yılının 2.döneminde yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bu dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılacak ve son sınavlar ortak yapılacaktır.

Proje konuları ilk dönem zümrede karar verilen konular dâhilinde dağıtılmış olup puanlama öğrencilere bildirilmiştir.Bu dönem de performans ödevleri imkanlar ölçüsünde öğrencilere sundurulacak, puanlama önceden bildirilecektir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda iki adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

7) ; 1.dönem içinde proje konularının öğrencilere dağıtıldığını, zaman zaman ödev hakkında ne yaptıklarını sorarak kontrol altında tutulduğunu, Nisan ayı sonunda ödevleri toplayacağını ve değerlendirmeyi 1.dönem zümresinde alınan kararlara göre değerlendirmeyi yapılacağını belirtti.

8) ; konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, zümre olarak matematik dersinde kullanılan yöntem ve
teknikler ışığında;
• Ev çalışmaları verilecek.
• Verilen çalışmalar olanaklar nispetinde kontrol edilecek.
• Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.
• Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.
• Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.
• Anlatım, soru-cevap ... vb. yöntemlerden yararlanılacak.
• Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak. Dedi.

Müdür Yardımcısı ; planlarda çoklu öğretim metotlarını kullanmanın ders işlenişini zevkli kılacağını, derste konu ile ilgili öğrencilere oynatılacak oyunların dersi daha zevkli hale getireceğine inandığını söyledi.

9) Müdür Yardımcısı geçen zümrede alınan kararların aynen uygulamaya devam edilmesini
istedi.Başarıyı daha da arttırmak için

• Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
• Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin
ilgisinin artırılmasına,
• Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide özgüven duygusunun
geliştirilmesine,
• Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini
çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
• Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
• Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak
kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
• Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev
yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, ders dışı eğitim ve öğretim faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
• Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların
pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına ,
• Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle yada notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik
edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,
• Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi
amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,karar verildi.

10) Sınıf öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı alındı.

11) Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı. Türkçe öğretmenleri ile dilimizidoğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması, diğer ders öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir alış-verişi yapılması ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki başarılarının dikkatle gözlenip, uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

2.dönem için 3 yazılı yapılacağı ve 3.yazılının zümre öğretmenleri tarafından ortak olarak yapılması kararı alınmıştır.
12) Müdür Yardımcısı ’ın 2011-2012 eğitim öğretim yılının II. döneminin sağlıklı ,mutlu
ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.


TOPLANTI KARARLARI

1. Başarının artırılması için ; veli öğretmen öğrencinin işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.
2. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi
3. Proje görevlerinin Nisan Ayı İçerisinde Teslim edilmesine, projelerin teslim edilmeden önce en az bir kez kontrol edilmesi kararlaştırıldı.
4. Geçmiş yılların SBS sınav sorularının zaman zaman derslerde çözülmesine, imkanlar ölçüsünde öğrencilere yaprak test şeklinde dağıtılması kararlaştırıldı
5. Her dönem en az bir ortak sınav yapılması kararlaştırıldı.
6. Zümre öğretmenleri,kendi aralarında ve diğer zümre öğretmenleriyle olan işbirliğininin artırılması kararlaştırıldı
7. Görsel materyallerin imkanlar ölçüsünde kullanılmasına karar verildi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.