Header Ads

2012-2013 MATEMATİK ZÜMRESİ

2012 –2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                 İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi           :20.09.2012

Toplantı Yeri              : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:Gündem Maddeleri:
 1. Açılış ve yoklama.
 2. Yazman seçimi
 3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.
 4. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esaslarının okunması.
 5. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 6. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.
 7. Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.
 8. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.
 9. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.
 10. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.
 11. Öğrencilere verilecek proje ve  performans görevlerinin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
 12. Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)
13. Dilek ve temenniler.Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:
1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı              başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada diğer zümre öğretmeninin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
2.               zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.
3. Zümre Başkanı tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkelerinin Genellik ve eşitlik,Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, Yöneltme,Eğitim hakkı, Fırsat ve imkan eşitliği, Süreklilik,Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği,Demokrasi eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma eğitim, Okul aile işbirliği ve Her yerde eğitim olduğu belirtildi.
4.  Selma Subaşı  tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.
5.  Bir önceki yıla ait zümre kararları Zümre Başkanı tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığını belirtti.
6.             Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlandığını, Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi  (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine; yazılı sınavların ortak yapılmasına  karar verilmiştir. Dedi.Aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılmalıdır.  
7. Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ilköğretim okulu matematik ders programı”nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alarak,  ihtiyaç halinde “yetiştirme kursları” açmak için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.
8. Öğretmen kılavuz kitaplarından faydalanarak eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanmasına karar verildi.
9. Zümre başkanı Matematik dersinin özelliğine ve konuların durumuna göre ilköğretim okulu matematik öğretmen kılavuz kitabının baş tarafındaki açıklamalarda dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygun metod ve teknikler seçilmelidir. Matematik derslerinin işlenişinde yerine ve konunun özelliğine göre; anlatım, soru –cevap, tümevarım, tümden gelim problem çözme, gözlem ve analiz etme gösteri örnekleme çizim yapma yaparak yaşayarak buluş yöntemlerinin kullanılması öğrencileri kişisel etkinliğe yöneltmek ve derslerde daha verimli olabilmek için dersler işlenirken;
 • Öğrenci merkezli bir eğitim öğretim olması için dikkat edilmesine,
 • Konular işlenirken öğrencilerle birlikte işlenmesine,
 • Varılacak sonuçların öğrencilere önceden sezdirilerek tarafından bulunmasına,
 • Problemleri çözerken öğrencilerin çözüm işlemine mutlaka iştirakleri sağlanarak yapılmasına. Akıl yürütme metodunun uygulanarak öğrenciyi bıktırmadan ve sıkmadan konuların basitten zora doğru işlenmesine ve seçilecek problemlerin günlük hayattan alınmasına ezber değil ispatlayıcı, düşünceye ve araştırmaya yönlendirecek biçimde olmasına,
 • Konular öğrencilerle birlikte etkinliler yapılarak anlatılacak konular, işlendikten sonra her bölümün sonunda kısa özet tekrarı , hatırlatılması alıştırma ve test çalışmaları ev çalışması olarak verilmesine,
 • Eski konularla zaman, zaman bağlantı kurulmasına,
  Bireysel ve grup çalışmalarına yer verilerek üst düzeydeki öğrenci kaybedilmeden alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilerek derslerin işlenmesine,
 • Eğitim ve öğretimde daha başarılı olabilmek için derslere planlı ve hazırlıklı girilmesi ders kitapları dışında yardımcı kitaplar dergiler ve diğer kaynaklardan öğrencilerin faydalanabilmeleri için gerekli imkanların oluşturulmasına kullandıkları defter ve kitap ile diğer araç gereçlerin düzenli tutulmasına, sınıflar içi seviye tespiti yapılarak her öğrencinin bilgi düzeyi zeka seviyesi ve çevre şartlarınında dikkate alınarak durumlarının takip edilmesi boş zamanlarını değerlendirme ders çalışma şekilleri problem çözme yolları not tutma teknikleri ve başarılı olma yolları,sınıf rehber ve okul rehber öğretmeni okul yönetimi, öğrenci aileleri ve diğer zümre öğretmenleri ile de zaman, zaman görüşülerek çalışmalar yapılmasına,
 • Derslerin işlenmesinde imkanlar ölçüsünde projeksiyon cihazı kullanarak konu anlatımlarına etkinlik örneklerinin gösterilmesi kararlaştırıldı.

10. Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç onbeş gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Her dönem son yazılıların ortak sınav şeklinde yapılması karar verilmiştir


Sınavların zamanları 6. ,7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I. Dönem I. Yazılı
Ekimin son haftası
II. Dönem I. Yazılı
Mart’ın ilk haftası
I. Dönem II. Yazılı
Kasımın son haftası
II. Dönem II. Yazılı
Nisan’ın 3. haftası
I. Dönem III. Yazılı
Ocak’ın  ilk haftası
II. Dönem III. Yazılı
Mayıs’ın 4. haftası11 Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda iki adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.
Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Zümre Başkanı tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Buna göre projelerini Ocak ayının 2. haftasına kadar verenler birinci dönem değerlendirilecektir.1. Dönem projelerini teslim etmeyenler ise ikinci dönem Nisan ayının son haftasına kadar projelerini teslim edeceklerdir. Projeler A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın aşağıdaki ölçekte belirtilen nitelikler doğrultusunda istenecektir. Ders kitaplarındaki etkinlerin performans görevi olarak verilebileceği kararlaştırıldı

         2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ GÖZLEM FORMU                                 EK 1


SINIF


ADI SOYADI
Konunun planlı biçimde anlatımı ve çözümü  ile istenen  sonuçları  vermesi (50  puan)

Ödevin düzeni temizliği ve  yazımı ile imla kurallarına uyumu (15 puan)
Bilgi araştırması ve kaynaklardan faydalanma (15 p)
Ödevin hazırlanmasında öğrencinin gayret ve çabası (10  p)
Zamanında  teslim (10 puan)
Toplam puan


6.SINIF :

Proje :
1-      Bilinmeyenin tarihini araştırmak,cebir.
2-      Asal sayılar ve Erastosthenes kalburunun modellenmesi.
3-      Kesirli sayılarla yapılan işlemlerin modellenmesi.
4-      Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.
5-      Sayı doğrusu şeklinde yapılan bir araç yolu ile ilgili sunum hazırlanması.
6-      Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.
7-      Sınıfta 3 takım oluşturma ve kümelerle olan ilişkisi
8-      Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.
9-      Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 …. kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.

7.SINIF :

    Proje :
 1. Geometri tahtasının  hazırlanması.
 2. Bir pano üzerine geometri şehri inşa edilmesi.
 3. Bir silindir modelinin hazırlanması.
 4. Arılar ve çokgenler.
 5. Okulumuzun 6.,7., 8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.
 6. Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.
 7. Amiral battı oyunun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu.

8.SINIF :

Proje :

1.3 boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi.
2.Boyut kavramının açıklanması.
3. (a + b )2  özdeşliğinin açılımının modellenmesi.
4. Bir kenar uzunluğu 5 br olan karenin alanına neden  25 br2  denildiğinin ispatı.
5.Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.
6.Düzgün geometrik cisimlerin kapalı ve açık maketlerinin hazırlanması.


.                   2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  MATEMATİK DERSİ  PERFORMANS ÖDEVİ FORMU

NO


ADI SOYADI
Genel görünüm,temizlik ve düzen,ödev plan (20ı puan)

Ödevin araştırılması       (30  puan)


Araştırma,problem kurmada çeşitlilik (20 puan)


Öğretmen öğrenci işbirliği
(20 puan)

Kaynakları kullanma ve kaynak çeşitliliği (10 puan)
Toplam puan6.SINIF :

Performans :

1-      Eskiden kullanılan ve Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerinin karşılaştırılması.
2-      Geometrik şekillerin ve özelliklerinin pano üzerine çizilen bir ev modeli üzerinde gösterilmesi.
3-      Bir süsleme yapılması.
4-      Nokta, doğru ve düzlem modelleri hazırlanarak, birbirine göre durumlarının karşılaştırılması.
5-      Bir saat modelinin hazırlanması ve açılar konusu.
6-      6.sınıf öğrencilerinin tuttuğu takım, sevdiği ders ve ileride yapmak istediği mesleklere yönelik istatistik çalışması.
7-      Çokgenlerin çevre uzunluklarının hesaplanmasının modellerle gösterimi.
8-      Çeşitli bölüm ve etkinliklerden oluşan kapsamlı bir matematik gazetesinin hazırlanması.
9-      Bölünebilme kurallarıyla ilgili bir pano düzenlenmesi.
10-  Gezi düzenlenmesi ve bütçe ayarlanması.
11-  Üzerinde kesişim, birleşim, fark gibi işlemlerin gösterilebilecek bir küme modeli hazırlanması.
12-  Öğrencinin belirlediği bir konuda, araştırma yaparak, veri toplama, soru oluşturma ve grafik üzerinde göstererek verlere dayalı tahminlerde bulunma.

7.SINIF :

Performans :

1.      Doğru grafiklerini çizme, çizilen grafiği yorumlama ve problemleri çözme
2.      Tam sayılarda işlemlerle ilgili “çarkıfelek” benzeri bir oyun hazırlanması.
3.      Çeşitli bölüm ve etkinliklerden oluşan kapsamlı bir matematik gazetesinin hazırlanması.
4.      Atatürk ‘ün Geometri alanında yaptığı çalışmalar.
5.     Bir dersten tüm sınıfın aldığı notları öğrenerek;not dağılımını, çizgi,sütun ve daire grafikleri ile gösteriniz.
6.      Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.
7.      2  paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açıların modellenmesi.
8.      Üçgenin alan formülünün, kare, dikdörtgen ve paralelkenar yardımıyla bulunması.
9.      Koordinat düzlemi ve şifrelenmiş kelimeler.
10.  Saat modeli hazırlanması ve akrep-yelkovan arasındaki açıların ölçümü.
11.  Çember ve daire ile ilgili çizim yapma ve problem çözme.
12.  Ünlü Türk matematikçileri ve matematiğe katkıları.


8.SINIF :

Performans :

 1. Pi sayısı ve irrasyonel sayılar..
 2. Paradokslar konusu.
 3. Fibonacci sayıları.
 4. Fraktallar konusu ve örnekleri.
 5. Mısır piramitlerinin özellikleri-Piramitler.
 6. Histogram oluşturma.
7.      Bir Türkiye haritası çiziniz.Trabzon,Aydın,İstanbul ve Siirt illerinin koordinatlarını öğreniniz.Trabzon ve Aydın’dan geçen doğrunun denklemini , İstanbul ve Siirt’ten geçen doğrunun denklemini yazınız.Bu iki doğrunun kesim noktasını hesaplayarak hepsini çizdiğiniz Türkiye haritası üzerinde gösteriniz. ( (x,y)=(boylam,enlem) )
 1. Üçgenlerde eşlik ve benzerli kurallarının modellenerek açıklanması.
 2. Prizmalar ve modelleme.
 3. Üçgenlerin benzerlik özeliklerini anlatınız.Okulumuzun yüksekliğini benzerlik kurarak hesaplayınız
11.  Kareköklü sayılarla 4 işlem uygulamaları yapma.
12.  Özdeşlik ve çarpanlara ayırma ile ilgili uygulama yapma.
13.  Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili denklem kurma ve problem çözme.
14.  Üçgenlerde benzerlikle ilgili problem çözme ,kurma.
15.  Dik üçgenler de Pisagor bağıntıları ile ilgili problem çözme , kurma
16.  Trigonemetrik oranları çeşitli problemlere uygulama.
17.  Permütasyon ve olasılıkla ilgili problem çözme , kurma
18.  Çeşitli geometrik cisimlerle ilgili yüzey ölçme ve hacim problemleri çözme , kurma12. Zümre Başkanı Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; Matematik dersi öğretmenleri ,diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği  içinde olması  gerektiğini  söyledi. Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için türkçe dersi zümre öğretmenlerinden şekil, şema, düzlem , doğru
vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için;görsel sanatlar dersi zümre  öğretmenleri ve Fen Bilgisi öğretmenlerinden faydalanma yoluna gidilmelidir.Dedi.
13.  Zümre Başkanı bu yıl okulumuzda matematik dersinde başarıyı arttırmak ve zor bir ders olmadığı fikrini öğrencilere benimsetmeye çalışacağız dedi. Zümre Başkanı 2012-2013 öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için başarılı ve yapılacak çalışmaların öğrencileri bir adım daha ileri götürmesi temennisiyle toplantı sona erdirdi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.