Header Ads

2012-2013 ÖĞRETİM YILI MATEMATİK SENE SONU ZÜMRESİ

2012- 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………. İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

…. ilköğretim okulu Matematik Öğretmenleri ……….. sene sonu zümre toplantısını yapmak üzere ……… Perşembe günü saat 11.00 de öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. 

GÜNDEM 
1. Açılış ve yoklama 
2. I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması 
3. I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi,devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması 
4. Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti. 
5. Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi 
6. Gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen tedbirlerin görüşülmesi 
7. Dilek –temenniler ve kapanış 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
1. Toplantı Müdür yardımcısı ……başkanlığında yapıldı ve toplantıda Matematik Öğretmenleri ……. hazır bulundu. 

2. Performans ödevler zümrede de belirtildiği gibi Nisan ayının son haftasında toplandı.
 Ödevler tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notlar verilmiştir.I. Ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit edilmiştir. 

3. II. dönem içerisin de I. Dönem olduğu gibi üç(3) yazılı sınavı ve iki(2) ders içi performans notu verilmiştir. Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu,açık anlaşılır,sınıftaki her seviye düzeyine uygun,yoruma mahal vermeyecek biçimde soruların hazırlanması,üç yazılı sınavdan bir tanesinin test tekniklerinden biri ile yapılması,sınavlarda kaynaştırma öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak sınava tabi tutulması,sınav öncesi cevap anahtarlarının hazırlanması,not bareminin gösterilmesi, konularında dönem içerisinde azami özen gösterildi. 

Ve ortalamalar puan olarak hesaplanıp; not değerleri dönem notu olarak belirtilmiştir. Uygulama karşılaşılan güçlüklere yerinde ve zamanında müdahale edildi. 

Gerek duyulduğunda zümre öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle iletişim ve yardımlaşma içerisinde bulunuldu. Matematik dersi konularına paralel olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunuldu. Örneğin 6. sınıflarda uzunluk ölçüler ünitesinde fen bilgisi dersi öğretmeniyle ortak çalışmalar yapıldı. 

Öğrencilerin okuma ve anlama kabiliyetlerinin tespiti ve geliştirilmesi konusunda Türkçe dersi öğretmeninden, öğrencilerin geometride düzgün şekil çizebilmeleri için Resim dersi öğretmeni ile işbirliği içerisinde bulunuldu. Atatürk ‘ün Matematik konusundaki görüşleri ve matematiğe kazandırdıkları, yaptığı değişikler konusunda öğrenciler sık sık bilgilendirildi. 

Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği içinde olundu. Ders esnasında öğrencilere sık sık söz verilip derse katılımları sağlandı. Öğrencilere ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve istekleri artırılmaya çalışıldı. 

Öğrencilere sorulan soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edildi. Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edildi ve derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı. 

SBS ye hazırlanan 8. sınıflara yönelik olarak: derste işlenen konunun örnekleri olarak önceki yıllarda konu ile ilgili çıkmış sorular çözüldü. İşlenen konu ile ilgili olarak mutlaka testler dağıtıldı. 

Öğrencilere doğru ders çalışma, test çözme teknikleri, sınav heyecanı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eksikliği hissedilen konularda uygun zamanlarda tekrar anlatılarak eksikler giderilmeye çalışıldı. 

Çoklu zeka kuramının ders anlatımında ve öğrencilerin özgürce etkinlikler yapmalar sağlandı.Bu yıl yapılan bilgi yarışmalarının öğrenciler motive ettiği görülmüş ve gelecek yıl da yapılması yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Sınavlarda ve ünite sonlarında yapılan değerlendirmelerde test tekniğinin fayda sağladığı, öğrencilerin SBS’ ye hazırlanmasında olumlu etkisi görüldüğü için gelecek yıl da aynı şekilde uygulanması kararlaştırıldı. 

Okulumuzdaki projeksiyon ve Bilgisayarların mevcut imkanlar dahilinde kullanıldığı ve öğrenciler için görselliğin daha faydalı ve eğlenceli olduğu görülmüş gelecek yıl görsel malzemelerin zenginleştirilerek derslerde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır. 

4. Matematik derslerinde sene sonunda % 100 başarı sağlandı 

5. Derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirilmiştir.Herhangi bir aksamanın olmadığı görülmüştür. 

6. Gelecek yıla yönelik zümre derslerini destekleyecek Dersimizle ilgili CD’lerin temin edilmesi kararlaştırıldı.. 

7. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi. 

Matematik Öğretmeni           Matematik Öğretmeni 

Okul Müdürü

 YENİ ORTAOKUL MATEMATİK SENE SONU ZÜMRESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ
-->
Blogger tarafından desteklenmektedir.