MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturan, bunları çoğaltan, yayan ve ticaretini yapan lise öğrencilerine örgün eğitimin dışına çıkarma cezası uygulanacak. 

Liselerde devamsızlık sürelerine ilişkin de yeni hüküm getirilerek, devamsızlık süresi toplamda 45 günden 30 güne düşürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, öğrencilerden, sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde olmamaları beklenecek. 

Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları istenecek. Okulların özelliklerine göre ayrıca destekleyici kurallar belirlenecek.

Bu kurallar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi, öğretmenler kurulunun kararına bağlı olarak okul müdürünün onayından sonra uygulamaya konulacak. 

Öğrenci ve veliler, Okul Öğrenci Veli Sözleşmesinin gereklerini yerine getirecek. Yönetici ve öğretmenler, öğrencileri; çevre, okul çalışanları ve diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı koruyacak. 

 Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev alanlar, onur belgesiyle ödüllendirilecek. 

 -Derste "izinsiz" bilişim araçlarını kullananlara kınama cezası Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokan veya yanında bulunduran, kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulunduran, öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarıyla meşgul olan ve dersin akışını bozanlara kınama cezası uygulanacak. 

Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret eden, paylaşan, yayan veya başkalarını bu davranışa kışkırtan; pansiyonun düzenini bozan, pansiyonu terk eden, gece izinsiz dışarıda kalan; izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenleyen, bunlara katılan; okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını engelleyen; müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtan, duvarlara ve diğer yerlere asan, yapıştıran, yazan, bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanan, bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar verenler ile milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunanlar, okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırılacak. 

Resmi belgelerde değişiklik yapan, sahte belge düzenleyen, kullanan, başkalarını yararlandıran; eğitim öğretim ortamında siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenleyen, başkalarını eylem düzenlemeye kışkırtan, eylemlere katılan; bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellenen; kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar veren; genel ahlak ve adaba uygunsuz, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık haline getiren; kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık yapan, iftira atan, başkalarını bu davranışlara kışkırtan veya zorlayan, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşan, yayan, pansiyon düzenini bozan, pansiyonu terk eden ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık haline getirenlere okul değiştirme cezası verilecek. 

Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturan, bunları çoğaltan, yayan ve ticaretini yapanlara örgün eğitimin dışına çıkarma cezası uygulanacak. 

Ceza alan öğrenciler rehabilite edici uygulamalara tabi tutulacak 
Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrenciler, okul rehberlik servisinin veya rehberlik ve araştırma merkezinin raporuyla okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulacak. 

Anadolu liselerinde, anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik anadolu liselerinde, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şubedeki öğrenci sayısı en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabilinecek. 

Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dahil edilmeyecek. Ancak, anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubedeki öğrenci sayısı 30'u geçemeyecek. Bu okullar arasındaki nakiller ise yerleştirme sonucu oluşan puan dikkate alınarak sınıf düzeyinde niteliği düşürmeyecek şekilde başvuranlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak. 

 Ders seçimleri Ortaöğretim kurumlarında ders seçim süreci ikinci dönemin ilk haftasında yapılacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılacak, ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilecek. Özel öğretim kurumları ile resmi özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar aranmayacak. 

Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekanlarda yapılacak. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.  

Puan üstünlüğü vurgusu 
 Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla veya beceri, yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecekler. 

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri, puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülecek. 

 Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin; yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yapılarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkan verilecek. 

 Beceri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri, yetenek sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları yapılacak. İlgili kanunlar kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri, zamana bağlı olmadan, kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapılacak. 

 -Başarı puanı yüksek olanlara öncelik 
Dala yerleştirme işlemlerinin 10'uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılacak. 

Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması halinde ise 10'uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilecek. Günlük toplam ders saatinin 2/3'ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılacak. 

Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 15'inci ve 25'inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40'ıncı ve 55'inci günlerinde de tebligat yapılacak ve öğrencinin okula devamı istenecek. 

-Devamsızlık sürelerine yeni düzenleme 
Yönetmelik değişikliğiyle liselerde devamsızlık sürelerine ilişkin yeni hüküm getirilerek, devamsızlık süresi toplamda 45 günden 30 güne düşürüldü. Buna göre, devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. 

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilecek. 

Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine gönderilecek. Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve bilişim araçlarıyla yapılacağı hükme bağlandı.

 -Özür belgeleri veli tarafından verilecek 
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanının, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilmesi zorunluluğu getirildi. 

Yeni yönetmeliğe, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmi ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usullerin ayrıca Bakanlıkça belirleneceği hükmü konuldu. 

Resmi ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. 

Yeni düzenlemeyle, nakil ve geçiş başvurularının haftalık olmaktan çıkarılıp aylık sürelerde yapılmasına imkan verildi. Nakil ve geçiş başvurusu, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak. 

Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilecek, onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek.  

-Olağan dışı nakil işlemleri 
Hazırlık ve 9'uncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak. e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları, her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilecek ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecek. 

Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9'uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilecek, bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamayacak. 

Öğrenciler, her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorunda olacaklar. Öğretmenler, ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılabilecek ve ortak değerlendirilebilecek. 

 -Başarı yükseltmek isteyenlere ortak sınav Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılacak. Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınamayacak. 

Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilecek. Doğrudan sınıf geçebilmek için ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunma şartı getirildi. 

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçebilecek ancak alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar ise sınıf tekrarı yapacak. 

Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmeyecek. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılacak. 

Ders kesiminde, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek. 

Ancak, bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, 10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacak.
Blogger tarafından desteklenmektedir.